Zasady rekrutacji

Branżowa Szkoła II stopnia

 1. Zasady ogólne.
 2. Dyrektor Zespołu CKR w Kowalu w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej powołuje wewnętrznym zarządzeniem szkolnym komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza
  jej przewodniczącego.
 3. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna opracowuje na dany rok szkolny regulamin, który określa warunki i tryb przyjmowania kandydatów do poszczególnych typów szkół występujących w Zespole,
  do: Branżowej Szkoły II stopnia.
 4. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w ust. 1 jeżeli liczba kandydatów ubiegających się do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
 5. O przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły II stopnia ubiegają się absolwenci
  Branżowej Szkoły I stopnia oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli naukę w ZSZ w roku szkolnym 2012/2013.
 6. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej lub semestr pierwszy szkoły powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie.
 7. O przyjęciu kandydatów do danego typu szkoły decyduje liczba uzyskanych punktów zawartych w szczegółowych kryteriach przyjmowania uczniów do Branżowej Szkoły II stopnia.
 8. Przy przyjmowaniu do Branżowej Szkoły II stopnia w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinnych zastępczych,
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauczania,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej,
 • dzieci rolników.
 1. Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów ogólnych są:
 • liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
 • ocena z zachowania,
 • średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

              Dodatkowe kryteria brane są pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kandydatów.

 1. Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów.

 

 1. Warunki i kryteria naboru do Branżowej Szkoły II stopnia.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej w zawodzie: – technik żywienia i usług gastronomicznych, powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
  do kształcenia w określonym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy.
 3. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują następujące kryteria:
 • oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 • osiągnięcia ucznia,
 1. a) ukończenie Branżowej Szkoły I stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej
  z wyróżnieniem,
 2. b) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia
  Branżowej Szkoły I stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej:
  • liczba punktów uzyskanych za oceny ze świadectwa z czterech obowiązujących przedmiotów edukacyjnych, tj.: język polski, matematyka, język obcy oraz geografia:
   • ocena celująca – 18 pkt,
   • ocena bardzo dobra – 17 pkt,
   • ocena dobra – 14 pkt,
   • ocena dostateczna – 8 pkt,
   • ocena dopuszczająca – 2 pkt,
  • liczba punktów uzyskanych za świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia
   lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej z wyróżnieniem, przydziela się 7 punktów,
  • liczba punktów uzyskanych za udział w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty, jeżeli wymienione są na świadectwie ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej – 10 pkt,
  • osiągnięcia sportowe i artystyczne co najmniej na szczeblu krajowym – 3 pkt., wojewódzkim – 2 pkt., powiatowym – 1 pkt., jeżeli wymienione są na świadectwie ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
  • za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.
 • suma uzyskanych punktów za wyniki, o których mowa w ust. II pkt 2, lit. a i b decyduje
  o przyjęciu kandydata,
 • laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i centralnym, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są
  do wybranej szkoły niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. II pkt.2.

 

III. Terminy rekrutacji.

Złożenie wniosku o przyjęcie na semestr pierwszy klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 20 czerwca 2023 r. do 26 lipca 2023 r. do godz. 15:00.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 2 sierpnia 2023 r. godz. 12:00.

Wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w postępowaniu rekrutacyjnym od 20 czerwca 2023 r. do 2 sierpnia 2023 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w Branżowej szkole I stopnia lub Zasadniczej Szkole Zawodowej o ile nie zostały one złożone z wnioskiem o przyjęcie do Branżowej Szkoły II stopnia, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w postępowaniu rekrutacyjnym do 7 sierpnia 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 7 sierpnia 2023 r. godz. 12:00

 

 

 1. Wymagane dokumenty.
 2. Wniosek (do pobrania w sekretariacie ZSCKR w Kowalu lub ze strony https://zsckrkowal.pl/

 

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w paragrafie 
  II Warunki i kryteria naboru do Branżowej Szkoły II stopnia.
 2. Dokumenty, o których mowa wyżej są składane w oryginale (kopie świadectwa ukończenia szkoły
  i zaświadczenia o wynikach egzaminu mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły), notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie
  z art. 76 a § 1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu.
 3. Dwie czytelnie podpisane fotografie.
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu.

 

 1. Tryb odwoławczy.
 2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic (opiekun prawny) kandydata może wystąpić od komisji
  rekrutacyjno-kwalifikacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
  do szkoły.
 3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica (opiekuna prawnego)
  z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego regulaminu. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów,
  którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Rodzic (opiekun prawny) może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 5. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

ZSCKR Kowal

Zasady rekrutacji do Branżowej Szkoły II stopnia