Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pod nazwą „Modernizacja i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu”.

Cel: Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w ZS CKR w Kowalu.

Opis przedsięwzięcia:

Przedmiotowy projekt dotyczy modernizacji i doposażenia pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Budżet projektu obejmuje realizację następujących zadań: opracowanie studium wykonalności, opracowanie PFU, roboty budowlane, nadzór inwestorski, zakup wyposażenia, zakup sprzętu i narzędzi oraz koszty pośrednie rozliczane ryczałtem. Inwestycja jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby oraz wpisuje się w typy projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego RPO WK-P na lata 2014-2020. Modernizacja i wyposażenie pracowni/warsztatów w placówce objętej projektem umożliwi zwiększenie dostępności do bazy praktycznej nauki zawodów. Inwestycja w pracownie kształcenia praktycznego umożliwi bardziej efektywne kształcenie uczniów w zawodach charakteryzujących się popytem ze strony pracodawców. Jednoczesne działania w zakresie udostępnienia infrastruktury osobom niepełnosprawnym przyczynią się do wyrównywania szans w dostępie do edukacji zawodowej. W dłuższej perspektywie czasu realizacja niniejszego projektu przyczyni się do wzrostu zainteresowania ofertą kształcenia zawodowego i zwiększenia liczby uczniów kształcących się w szkołach objętych projektem. Kwalifikacje zawodowe absolwentów szkół zostaną dostosowane do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, przez co zmniejszy się poziom bezrobocia wśród absolwentów. Rezultaty uzyskane w projekcie, w sposób bezpośredni wpisują się w realizację celów określonych w SZOOP RPO WK-P na lata 2014-2020 Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, schemat: poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie.

Projekt osiągnie następujące wskaźniki:

Wskaźniki produktu:

  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1 szt.
  • Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego: 1 szt.
  • Liczba wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego: 7 szt.

Wskaźniki rezultatu:

  • Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej: 150 os.
  • Liczba uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego: 150 os.
  • Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego: 150 os.

Wartość projektu: 4 142 826,64 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 355 622,51 zł

ZSCKR Kowal

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego