O nas

Jesteśmy szkołą z tradycją

W 1974 roku została powołana w Kowalu Zasadnicza Szkoła Rolniczo–Ogrodnicza. Powstała w wyniku połączenia szkół rolniczych z Kruszyna i Baruchowa. W kolejnych latach systematycznie poszerzana była oferta kształcenia dla młodzieży i dorosłych. W 1979 r. utworzono Średnie Studium Zawodowe, a w 1985 Wieczorowe Technikum Rolnicze, zaś w roku następnym zostaje powołany Zespół Szkół Rolniczych.

Na jubileusz dwudziestolecia istnienia placówki społeczność szkolna otrzymuje sztandar i patrona — króla Kazimierza Wielkiego, który urodził się w Kowalu. W kolejnych latach funkcjonowały różne typy szkół: Wieczorowe Technikum Przetwórstwa Mięsnego, Liceum Zawodowe, Wieczorowe Technikum Technologii Żywności, Technikum Żywienia
i Gospodarstwa Domowego, Policealne Studium Zawodowe, Liceum Agrobiznesu. W 2002 r. placówce nadano nazwę — Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Od 1 stycznia 2008 r. organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie oficjalna nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu.

Jesteśmy szkołą nowoczesną i doskonale wyposażoną

Szkoła jest jedną z największych placówek oświatowych w powiecie włocławskim. Obecnie naukę pobiera tu ponad 200 uczniów i 100 słuchaczy szkół zaocznych z Kowala, rejonu Lubienia Kujawskiego, Baruchowa, Grabkowa, Kłóbki, Chocenia i Włocławka oraz województw mazowieckiego i łódzkiego

Uczniowie mają zapewnione dobre warunki kształcenia. Szkoła posiada 3 budynki, w których odbywają się zajęcia teoretyczne, szkolenie zawodowe i warsztatowe oraz nowoczesną salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i pracowniami gastronomicznymi.  Bazę dydaktyczną stanowi także gospodarstwo wyposażone w wysokiej klasy sprzęt rolniczy.

Kadrę pedagogiczną stanowi ponad 40 nauczycieli (w tym pedagog i psycholog) posiadających pełne kwalifikacje zawodowe. Swoją wiedzę i umiejętności ciągle doskonalą, kończąc studia podyplomowe, różnego rodzaju kursy i szkolenia. Wielu jest też nauczycieli młodych, pełnych zapału i twórczej inwencji. Wszyscy pedagodzy są życzliwie nastawieni do uczniów i mają z nimi dobry kontakt.

W szkole dba się o bezpieczeństwo uczniów i właściwe relacje między nimi. Młodzież ma do dyspozycji osobiste szafki w szatni, newralgiczne miejsca w budynku są monitorowane, założona jest także instalacja alarmowa.

Szkoła wyposażona jest w pracownie, w których prowadzone są zajęcia praktyczne

Kształcenie zawodowe odbywa się na zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz w czasie śródrocznych i wakacyjnych praktyk zawodowych.

Sport i zajęcia pozalekcyjne

Oprócz uzyskania matury i zdobycia kwalifikacji zawodowych szkoła umożliwia rozwijanie osobistych pasji i zainteresowań uczniów podczas zajęć pozalekcyjnych.

Działa tu prężnie Samorząd Szkolny, który organizuje wiele ciekawych imprez takich jak: Otrzęsiny, Mikołajki, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Walentynki, Dzień Patrona, Targi Zawodów i Pracy. Sportowcy z UKS „Kazimierz” wywalczyli podczas rywalizacji okręgowych i wojewódzkich wiele tytułów mistrzowskich i pucharów, głównie w piłce ręcznej, koszykówce, halowej piłce nożnej, biegach przełajowych i tenisie stołowym.

Ponadto w szkole działają koła: PCK, LOP, żywieniowe, szachowe, pszczelarskie. Chętni uczniowie mogą rozwijać  zainteresowania wokalne, teatralne, etnograficzne i regionalistyczne.

Współpraca

Szkoła jest placówką środowiskową aktywnie współpracującą z instytucjami, urzędami, firmami i lokalną społecznością na różnych polach i w rozmaitych formach. Tutaj organizowane są kursy i szkolenia, np. kombajnistów, ochrony roślin, obsługi wózków widłowych, pedagogiczne, obsługi komputerów, rachunkowości rolnej, kulinarne, wiedzy o funduszach i rynkach Unii Europejskiej itd. Szczególnie owocne jest wieloletnie współdziałanie z: Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie (organizacja szkoleń, konferencji, prelekcji, konkursów, udział w czerwcowych „Dniach Otwartych Drzwi”); Domami Pomocy Społecznej w Kowalu, Kurowie, Wilkowiczkach i Rzeżewie (praktyki opiekuńczo–wychowawcze i żywieniowe, wolontariat); Gostynińsko–Włocławskim Parkiem Krajobrazowym w Kowalu i Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej (prelekcje, szkolenia, konferencje, publikacje, wycieczki dydaktyczne, sprzątanie świata itp.), szkołami wyższymi Politechnika Bydgoska, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych i KSW (d. WSHE) we Włocławku oraz licznymi instytutami i organizacjami z branży rolniczej.

ZS CKR w Kowalu

to szkoła dająca możliwości.