Jubileusze

Rubinowy Jubileusz Zespołu Szkół w Kowalu

Dnia 17 października 2014 r. w Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu bardzo uroczyście obchodzono 40-lecie działalności tej dobrze zasłużonej dla terenu Kujaw wschodnich placówki oświaty rolniczej. Całość rozpoczęła się od mszy św., a następnie, już w auli szkolnej, dyrektor Wojciech Rudziński powitał licznie zgromadzonych gości. Wśród nich byli m.in. poseł Zbigniew Sosnowski, naczelnik wydziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Joanna Cichacka, Wojciech Gregorczyk – dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, Wicestarosta Włocławski – Roman Gołębiewski, Zygmunt Grudny – dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Zarzeczewie, wicedyrektor Agencji Rynku Rolnego Odział Terenowy w Bydgoszczy Aleksander Nowakowski oraz przedstawiciele: Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, agencji, instytucji i organizacji rolniczych z naszego regionu, burmistrzowie i wójtowie okolicznych gmin, dyrektorzy szkół rolniczych, których organem prowadzącym jest MRiRW, dyrektorzy okolicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

1f1_Easy-Resize.com

Następnie wicedyrektor szkoły Arkadiusz Ciechalski przedstawił historię i współczesne oblicze szkoły podkreślając jej rosnący prestiż, który wynika z dobrej pracę nauczycieli i uczniów, gdyż uzyskują oni wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych oraz w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach, czego potwierdzeniem jest zdobycie Złotej Statuetki, czyli I miejsce wśród 45 szkół rolniczych podległych MRiRW. Młodzież ma zapewnione dobre warunki do kształcenia zawodowego, które jest realizowane w oparciu o własne pracownie, wyposażone w nowoczesny sprzęt i maszyny warsztaty oraz przyszkolne gospodarstwo, gdzie prowadzona jest uprawa roślin zgodnie z wymaganiami programu nauczania. Szkoła dzięki posiadaniu własnych autokarów organizuje dużo wyjazdów studyjnych do przodujących w branży przedsiębiorstw, instytucji, zakładów naukowych oraz na wystawy i pokazy rolnicze, żywieniowe i turystyczne. Placówka posiada własną pasiekę, którą zajmują się uczniowie pod opieką nauczycieli. Ucząca się w szkole młodzież od kilkunastu lat wyjeżdża na zagraniczne praktyki i staże do Niemiec, Holandii i Danii korzystając z programów UE: Leonardo da Vinci i Erasmus +. Placówka jest ośrodkiem egzaminacyjnym OKE w Gdańsku, dlatego też uczniowie na miejscu mogą zdawać egzaminy zawodowe we wszystkich nauczanych kwalifikacjach. Mówca zwrócił także uwagę, że szkoła jest nastawiona na bliską współpracę z lokalnym środowiskiem oraz instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze rolnictwa i szeroko rozumianej sfery okołorolniczej, np. jej współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego trwa nieprzerwanie od ponad 20 lat.
Ważną częścią uroczystości były życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczenie odznaczeń resortowych i nagród. Później nastąpiła część artystyczna: popisy wokalne solistów i szkolnego chóru, przygotowanego pod kierunkiem Stanisława Kulawiaka oraz pełna humoru inscenizacja obrzędowa z życia dawnej wsi pn. „Kiszenie kapusty” wyreżyserowana przez Monikę Chabasińską. Później goście mogli zwiedzić Szkolną Izbę Pamięci, która została zorganizowana na zaadaptowanym specjalnie na ten cel poddaszu. Całość uroczystości wieńczył wykwintny obiad przygotowany pod okiem byłej dyrektor szkoły – Jadwigi Andrzejewskiej.

(„Wieś Kujawsko-Pomorska”, nr 162, XII 2014, s. 33)

Jubileusz XXXV-lecia szkoły

W piątek 16 października 2009r. obchodziliśmy uroczyście JUBILEUSZ XXXV-lecia naszej szkoły. Na tę okoliczność przybyli znamienici goście: Wicemarszałek Sejmu RP Ewa Kierzkowska, Z-ca Dyrektora Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Stypińska, członek Zarządu Województwa Kuj.-Pom. Franciszek Złotnikiewicz, Starosta Włocławski Jan Ambrożewicz, Burmistrz Kowala Eugeniusz Gołembiewski z Przewodniczącym Rady Miasta Markiem Pił„kowskim, Z-ca Wójta Gminy Kowal Hanna Karwowska z Przewodniczącym Rady Gminy Edwardem Dominikowskim, Dziekan i proboszcz kowalski, ks. kanonik Piotr Głowacki, Prorektor WSHE z Włocławka dr Marek Stefański, Dyrektor ODR w Minikowie Oddział w Zarzeczewie Zygmunt Grudny, Sekretarz Generalny Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego dr Zdzisław J. Zasada, Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i instytucji podległych Starostwu Powiatowemu we Włocławku, Dyrektorzy kowalskich placówek oświatowych, przedstawiciele urzędów i firm współpracujących ze szkołą oraz nauczyciele, pracownicy rodzice i uczniowie.

35_jubileusz

Po powitaniu i wysłuchaniu krótkiej prezentacji historii i charakterystyki współczesnego oblicza szkoły Dyr. Wojciech Rudziński serdecznie podziękował słowami i wręczył wiązanki kwiatów wypróbowanym przyjaciołom naszej placówki, którzy w trudnych chwilach ją wspierali. Następnie gratulacje i życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom szkoły złożyła Przewodnicząca Rady Rodziców Renata Kowalska. Później zaproszeni goście składali listy gratulacyjne, kwiaty i prezenty na ręce Dyrektora, podkreślając zasługi szkoły dla lokalnego środowiska, wysoki poziom kształcenia potwierdzony złotą statuetką za egzaminy zewnętrzne w ubiegłym roku szkolnym oraz osobiste zasługi Dyrektora.
Po wyprowadzeniu pocztu sztandarowego rozpoczęła się część artystyczna nawiązująca w pierwszej części do święta nauczycieli, a w drugiej do folkloru kujawskiego. Młodzież recytowała poezje, śpiewała piosenki i pieśni ludowe, tańczyła kujawiaka i oberka. Na koniec wystawiono została humorystyczna scena z życia dawnej wsi pn. „Rajby nieudane”. Całość występów przygotowała młodzież pod kierunkiem polonistki Moniki Chabasińskiej. Oficjalną część uroczystości zakończyła wspólna rodzinna fotografia gości i pracowników szkoły.
Następnie uczestnicy uroczystości udali się do gmachu przy ul. Kazimierz Wielkiego, aby obejrzeć okolicznościową wystawę. Prezentowała ona historię, profile kształcenia, sukcesy i osiągnięcia placówki. Goście mieli też okazję wpisać się do kroniki szkolnej. Całą uroczystości zamykał po mistrzowsku przygotowany obiad. Był to znakomity pokaz możliwości i umiejętności uczniów naszego Technikum Żywienia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w zawodzie kucharz małej gastronomii, którzy przygotowali wszystko pod opieką nauczycieli przedmiotów żywieniowych. Dodajmy, iż uczestnicy uroczystości obdarowani zostali drobnymi prezentami: specjalnym wydaniem gazetki szkolnej „Echo Szkoły”, nowym folderem promującym naszą placówkę oraz płytą DVD, na której znajduje się zapisana w tekstach, zdjęciach i filmach działalność naszej szkoły.

Jubileusz XXX-lecia Zespołu Szkół w Kowalu

14 października 2004 roku Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego Kowalu świętował jubileusz 30 lecia swej działalności. Uroczystość połączona była również z powiatowymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

XXV lat Szkoły Rolniczej w Kowalu

15 października 1999 r. Zespół Szkół Rolniczych w Kowalu obchodził srebrny jubileusz swego istnienia. w uroczystościach udział wzięły władze organu prowadzącego szkołę, czyli Starostwa Powiatowego we Włocławku, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, sejmiku naszego województwa, burmistrz i wójtowie okolicznych gmin, dyrektorzy szkół rolniczych b. woj. włocławskiego, dyrektorzy gimnazjów i szkół podstawowych z rejonu funkcjonowania szkoły, miejscowe duchowieństwo, rodzice młodzież i słuchacze szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w sąsiadującym ze szkołą kościele Św. Urszuli. Następnie, w gmachu przy ul. Kazimierza Wielkiego odbyła się część oficjalna i artystyczna. Zebrani po stosownym ceremoniale powitalnym, zapoznani zostali z historię rozrastania się tej z początku małej (zaledwie dwuklasowej) szkoły do obecnego Zespołu, w którym funkcjonuje 7 typów (w tym 5 dziennych i 2 wieczorowe) kształcących w różnych zawodach na poziomie zasadniczym, średnim i policealnym. Zaprezentowano dorobek, a także problemy, jakie były i są udziałem tej placówki. w ciągu swej działalności szkoła wykształciła ok. 2000 absolwentów, a obecnie naukę pobiera tu ok. 400 słuchaczy.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Henryk Kierzkowski i starosta Maria Ciesielska  złożyli całej społeczności szkolnej gratulacje z okazji jubileuszu oraz życzenia dla nauczycieli i pracowników związane z Dniem Edukacji Narodowej. Do słów i kwiatów dołączono także środki finansowe przeznaczone do wykorzystania na działalność sportową. Goście, którzy kolejno zabrali głos, obok serdeczności i prezentów podkreślali, że szkoła zdążyła trwale i dobrze zapisać się w świadomości ludzi związanych z tym regionem Kujaw, że dzięki dobrej pracy nauczycieli jej ranga ciągle rośnie. Szczególnie mocno podkreślano zasługi, pracowitość i zapobiegliwość kierującego szkołą od 1992 roku dyrektora Wojciecha Rudzińskiego

Po części oficjalnej młodzież zaprezentowała program artystyczny. Na początku przedstawiono montaż poetycko-muzyczny. Nawiązujący do pracy rolnika, akcentujący jego przywiązanie do ziemi ojczystej (nie zabrakło też folkloru). Później nastąpiła część wokalno-instrumentalna występu, w czasie którego dziewczęta swym brawurowo wykonanym programem rozbawiły i urzekły publiczność.

Uroczystości zamknął wspólny obiad, który zaplanowały, przyrządziły i pięknie stół biesiadny przyozdobiły dziewczęta z technikum żywienia pod kierunkiem swych nauczycielek.

Dodajmy, że to nie koniec uroczystości jubileuszowych. Na 20 listopada br. zaplanowano także zjazd absolwentów, w programie którego są oczywiście nostalgiczne spotkania, bankiet i wspólna zabawa. Zapisy przyjmuje i bliższych informacji udziela sekretariat szkoły, tel. (054) 842219.

(Włocławski Tydzień, Środa, 27 października 1999 r., str. 3)

XX lat Szkoły Rolniczej w Kowalu

14 października 1994 r. w Dzień Edukacji Narodowej, odbyły się w Zespole Szkół Rolniczych w Kowalu uroczystości związane z XX – leciem istnienia tej placówki. Specjalnym aktem Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej nadało szkole imię Kazimierza Wielkiego, a absolwenci i instytucje wspierające szkołę ufundowały piękny sztandar. w tym podniosłym dla całej wspólnoty szkolnej Święcie uczestniczyli licznie zebrani sympatycy szkoły i goście, w tym przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, tj. Dyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Techniki Pan dr Jan Kowalski, główny wizytator Pan dr Józef Kobyniecki, wojewoda włocławski Pan Kazimierz Tułodziecki, dyrektor Wydziału Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej UW we Włocławku Pan Zbigniew Lewandowski, dyrektorzy szkół rolniczych woj. włocławskiego, miejscowe duchowieństwo, przedstawiciele władz samorządowych i zakładów współpracujących z ZSR w Kowalu.

Święto szkoły połączono z rozdaniem nagród dyrektora Wydziału Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej. Nagrodę i stopnia otrzymała E. Bykowska, kierownik kształcenia praktycznego z Przemyski. Nagrodę II stopnia wręczono: E. Rzuchlińskiej Pani dyr. ZSR w Przemystce, J. Mujcie Panu dyr. ZSR w Choczu i W. Rudzińskiemu Panu dyr. ZSR w Kowalu.

Do uroczystości szkoła w Kowalu przygotowywała się już od dłuższego czasu. w starym, wpisanym do rejestru zabytków gmachu przy ul. Kazimierza Wielkiego 9, przeprowadzono remonty i prace modernizacyjne, wymieniono samochody, odnowiono łazienki i sale lekcyjne, pomalowano szkołę na zewnątrz, wylano płytę na boisku, postawiono ogrodzenie przy nowym budynku przy ul. Kołątaja 11, uporządkowano teren wokół pomieszczeń szkolnych.

Wśród młodzieży przez ostatni rok prowadzona była praca wychowawcza, popularyzująca sylwetkę i zasługi przyszłego patrona. Na specjalne konto zaczęły napływać srodki finansowe od współpracujących ze szkołą instytucji i osób prywatnych, głównie absolwentów, z przeznaczeniem na zakup sztandaru. Do przygotowania uroczystości włączali się solidarnie wszyscy nauczyciele, a także uczniowie i Rada Rodziców.

Przybywających w świąteczny dzień gości witały dziewczęta ubrane w stroje historyczne, jednocześnie rozdając kolorowe informatory o szkole oraz program uroczystości. Po hymnie dyr. W. Rudziński powitał wszystkich zebranych, po czym nastąpiła krótka prezentacja historii i współczesnego oblicza szkoły. Wspomniano o trudnych początkach tworzenia się tej placówki, powoływaniu nowych typów szkół, o rozrastaniu się jej do obecnego kształtu.

Dziś w skład ZSR w Kowalu wchodzi 5 szkół (Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Liceum Zawodowe, Wieczorowe Technikum rolnicze, Wieczorowe Technikum Technologii Żywności i Policealne Studium Zawodowe Wieczorowe), szkoła zajmuje dwa budynki, posiada gospodarstwo pomocnicze, współpracuje z licznymi instytucjami i osobami prywatnymi. Uczy się tu ok. 250 uczniów w szkołach dziennych i 160 słuchaczy w szkołach wieczorowych. Kadrę pedagogiczną stanowi 22 dobrze przygotowanych do zawodu nauczycieli. Mury szkolne w ciągu dwudziestoletniej działalności opuściło ok. 1300 absolwentów.

Najistotniejszym punktem programu kowalskich uroczystości było nadanie szkole imienia Kazimierza Wielkiego oraz wręczenie sztandaru. Aktu nadania imienia dokonał przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa dyr. J. Kowalski, po czym wojewoda włocławski K. Tułodziecki odsłonił pamiątkową tablicę wmurowana przy głównym wejściu szkoły. Następnie ksiądz proboszcz H. Ambroziak poświęcił sztandar, który z rąk L. Kuropatwińskiego, przedstawiciela fundatorów, przyjął dyrektor szkoły i przekazał młodzieży. Na sztandar wszyscy uczniowie złożyli uroczystą przysięgę.

Po wystąpieniu gości, życzeniach i gratulacjach nastąpiła część artystyczna. Młodzież na początek zaprezentowała program słowno-muzyczny pt. „Kujawskie nastroje”, a następnie scenę historyczną „Kazimierz Wielki wśród chłopów”. Występ młodych aktorów ubranych w bogate, historyczne stroje, grających na tle ciekawej scenografii (sala tronowa i izba wieśniacza) nagrodzony został rzęsistymi oklaskami. Dodajmy, że dwór królewski zajechał na dziedziniec szkolny brykę… zaprzęgnięte w autentyczne konie.

Końcowym akcentem obchodów XX-lecia istnienia Szkoły Rolniczej w Kowalu było jej zwiedzanie i oglądanie wystawy dokumentów, zdjęć, dyplomów, wycinków prasowych i kronik obrazujących życie wspólnoty szkolnej dawniej i dziś. Całość uroczystości zamykał obiad przygotowany w auli, której wystrój nawiazywał do sylwetki patrona Kazimierza Wielkiego. w Środku Sali budziła niekłamany podziw zaaranżowana przez grupę uczniów wystawa składająca się z kwiatów, owoców, warzyw oraz zabytkowych przedmiotów i akcesoriów.

Dyrekcja ZSR w Kowalu pragnie wyrazić słowa uznania i podziękowania wszystkim tym, którzy wnieśli swój wkład w przygotowanie i sprawne przeprowadzenie Święta XX-lecia szkoły. Szczególnie gorąco dziękuje sponsorom, takim instytucjom i osobom prywatnym jak: Bank Spółdzielczy w Kowalu, ODR Zarzeczewo, Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego w Czerniewicach, PlantiCo Świętosław, Urząd Gminy w Baruchowie i w Kowalu, Urzęd Miasta w Kowalu, OSP z Kowala, KGW z Rakutowa, L. Kuropatwiński, S. Śpiewakowski, M. Osmałek, K. Szulczewski, W. Ziółkowski, M. Sokołowski, H. Czapski.

(Włocławski Tydzień, nr 22, 02-11-1994, s. 2)

Julileusze szkoły

ZSCKR w Kowalu to szkoła z tradycją.