Stypendia

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

  • Forma nagradzania uzdolnionych uczniów szkół średnich.
  • Stypendystą może zostać jeden uczeń szkoły średniej, który w wyniku rocznej kwalifikacji uzyskał najwyższą średnią ocen.
  • Minimalna średnia ocen: 4,75.
  • Co najmniej dobra ocena zachowania.
  • Przeznaczone dla uczniów o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mających co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.
  • Kandydatów do stypendium typuje samorząd uczniowski, a wybiera jednego kandydata rada szkoły.
  • Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy, od września do czerwca danego roku szkolnego i wypłacane w dwóch ratach; pierwsza od dnia 30 listopada, za okres od września do grudnia, druga — od dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.
  • Kwota stypendium podlega corocznie waloryzacji.
DSC_8157

Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego

  • Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego ma charakter pomocy socjalnej dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, bądź uzyskujących osiągnięcia w innych dziedzinach i pozostających w trudnych warunkach materialnych.
  • Celem stypendium jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży. Preferencje w otrzymaniu stypendium mają uczniowie pochodzący z terenów wiejskich i miast, które nie są siedzibami powiatów.
IMG_20221209_113717
1

Projekt „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II”

IMG_20221209_121718

Stypendia,

warto o nie zawalczyć !!!