Egzamin maturalny 2024 r.

- informacje

Zachęcamy do składania deklaracji maturalnej w formie elektronicznej

E-DEKLARACJA

  1. Każdy zdający może złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2024 r. w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej. Zdający składa deklarację tylko w jednej z tych postaci. W przypadku złożenia deklaracji w obu postaciach za wiążącą będzie uznawana deklaracja złożona jako pierwsza.
  2. Deklarację w postaci elektronicznej (e-deklarację) zdający może wypełnić i złożyć w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie internetowej:
    https://ziu.gov.pl/login.
  3. Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły lub dyrektora OKE lub przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.
  4. Link do Instrukcji składania i przyjmowania e-deklaracji Załączniki – Baza wiedzy SIOEO – Baza wiedzy SIOEO – Confluence (ksdo.gov.pl)
  5. Jeżeli wraz z deklaracją zdający składa inne dokumenty, np. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie lekarskie, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, świadectwo ukończenia szkoły, dyplom zawodowy itd., i chce złożyć e-deklarację, wówczas zobowiązany jest przygotować wyraźny skan każdego dokumentu i przesłać te pliki (skany) jako załączniki do deklaracji. W e-deklaracji jest również zobowiązany złożyć oświadczenie o zgodności skanów z papierowymi oryginałami dokumentów, które załącza do deklaracji.
  6. Dyrektor szkoły przekazuje uczniom ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, którzy w 2024 r. planują przystąpienie do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, login i hasło do ZIU do 25 września 2023 r.
  7. Absolwent danej szkoły (sprzed 2024 r.) może wystąpić do dyrektora tej szkoły z wnioskiem o nadanie loginu i hasła do ZIU (załącznik 5a): 1) do 18 września 2023 r. – jeżeli zamierza złożyć deklarację wstępną (do 2 października 2023 r.); dyrektor szkoły przekazuje login i hasło w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku od absolwenta na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany przez zdającego we wniosku 2) do 15 stycznia 2024 r. – jeżeli zamierza złożyć deklarację ostateczną (do 7 lutego 2024 r.); dyrektor szkoły przekazuje login i hasło w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku od absolwenta na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany przez zdającego we wniosku.

Zbiór instrukcji dotyczących składania oraz przyjmowania e-deklaracji w systemach ZIU

Deklaracja przystąpienia do egzaminu w wersji papierowej do wydruku i wypełnienia. 

Egzamin maturalny

Matura jest zakończeniem etapu kształcenia na poziomie średnim i swoistą przepustką do dalszej ścieżki edukacji.