Zasady rekrutacji

do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2022 poz. 1116
 2. 154 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów.
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 7. Zarządzenie nr 9/2023 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 r.

 

ustala się kryteria, tryb i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024, w tym terminy składania dokumentów dla kandydatów do oddziałów publicznych techników i branżowych szkół I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu.

 

 1. Zasady ogólne
 2. Dyrektor Zespołu CKR w Kowalu w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej powołuje wewnętrznym zarządzeniem szkolnym komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego.
 3. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna opracowuje na dany rok szkolny regulamin, który określa warunki i tryb przyjmowania kandydatów do poszczególnych typów szkół występujących
  w Zespole, tj. do:
 • Technikum pięcioletniego,
 • Branżowej szkoły I stopnia.
 1. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w ust. 1, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
 2. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum oraz Branżowej szkoły I stopnia ubiegają się absolwenci szkoły podstawowej.
 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej lub semestr pierwszy szkoły ponadpodstawowej powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
  w zawodzie.
 4. O przyjęciu kandydatów do danego typu szkoły decyduje liczba uzyskanych punktów zawartych
  w szczegółowych kryteriach przyjmowania uczniów do szkół ponadpodstawowych: Technikum
  oraz Branżowej szkoły I stopnia.
 5. Przy przyjmowaniu do szkół: Technikum oraz Branżowej szkoły I stopnia w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
  oraz osoby umieszczone w rodzinnych zastępczych,
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach,
  którym ustalono indywidualny program lub tok nauczania,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej,
 • dzieci rolników.
 1. Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów ogólnych są:
  • łączna liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie po ukończeniu szkoły podstawowej,
  • ocena z zachowania,
  • średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Dodatkowe kryteria brane są pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kandydatów.

 1. Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy powinni posiadać orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
  na podstawie odrębnych przepisów.

 

 1. Warunki i kryteria naboru do szkół ponadpodstawowych: Technikum oraz Branżowej szkoły I stopnia

 

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły zawodowej w zawodzie:

– technik żywienia i usług gastronomicznych,

– technik żywienia i usług gastronomicznych – rozszerzenie sportowo-mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe,

–  technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,

– technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – rozszerzenie sportowo-mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe,

oraz w zawodach:

– kucharz,

– mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych,

              powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w        określonym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy.

 1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych wszystkich typów decydują następujące kryteria:
 2. a) wyniki egzaminu ósmoklasisty,
 3. b) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 4. c) liczba punktów uzyskanych za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  z czterech obowiązujących przedmiotów edukacyjnych, tj.: język polski, matematyka, pierwszy język obcy oraz:

– Technikum w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych – biologia,

– Technikum w zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – geografia,

w Branżowej szkole I stopnia

– mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych – geografia,

– kucharz – biologia.

 1. d) liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych wynosi 200, w tym:

              – za wyniki egzaminu ósmoklasisty – do 100 punktów,

              – za ocenę z języka polskiego na świadectwie – do 20 punktów,

              – za ocenę z matematyki na świadectwie – do 20 punktów,

              – za ocenę z języka obcego na świadectwie – do 20 punktów,

              – za ocenę z przedmiotu dodatkowego – do 20 punktów,

              – za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia szkoły             podstawowej – do 20 punktów, w tym:

              * za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
              – 5 punktów,

              * za konkursy przedmiotowe – do 13 punktów,

                            * za wolontariat – 2 punkty.

 1. e) laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i centralnym, których program obejmuje
  w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. II pkt.2,
 2. f) kandydaci do szkoły, którzy ukończyli szkołę za granicą przyjmowani są na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, o przyjęciu kandydata
  do szkoły decyduje Dyrektor szkoły.

 

III. Termin rekrutacji

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 maja do 16 czerwca 2023 r.– termin na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
 • od 27 czerwca – do 11 lipca 2023 r.– termin na uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 18 lipca 2023 r. godz. 12:00

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Do 22 lipca 2023 r. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 11 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 23 września 2023 r.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 24 lipca 2023 r.

 

 

 1. Wymagana dokumentacja
 2. Podanie (do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie ZSCKR w Kowalu)
 3. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w paragrafie II Warunki i kryteria naboru do szkół ponadpodstawowych: Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia.
  Dokumenty, o których mowa wyżej, są składane w oryginale (kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej), notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu.
 4. Dwie czytelnie podpisane fotografie.
 5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu.

 

 1. Tryb odwoławczy

 2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic (opiekun prawny) kandydata może wystąpić od komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej
  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica (opiekuna prawnego)
  z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego regulaminu. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Rodzic (opiekun prawny) może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 5. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej w terminie
  7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

ZSCKR Kowal

Zasady rekrutacji do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia