Zasady rekrutacji

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zarządzenie nr 2/2024

Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu

z dnia 19 lutego 2024 r.

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025

do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych: pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia

oraz zaocznych dwuletniej Branżowej Szkoły II stopnia i Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2022 poz. 1116
 2. 154 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów.
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. 
 8. Zarządzenie nr 4/2024 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2024 r.

§1

Ustala się kryteria, tryb i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025, w tym terminy składania dokumentów dla kandydatów do oddziałów publicznych techników i branżowych szkół I stopnia oraz Branżowej Szkoły II stopnia i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu.  Kryteria i tryb oraz harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2024/2025 stanowi załącznik do zarządzenia.

§2

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 lutego 2024 r.

I. Zasady ogólne

 1. Dyrektor Zespołu CKR w Kowalu w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej powołuje wewnętrznym zarządzeniem szkolnym komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego.
 2. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna opracowuje na dany rok szkolny regulamin, który określa warunki i tryb przyjmowania kandydatów do poszczególnych typów szkół występujących
  w Zespole, tj. do:
  • Technikum pięcioletniego,
  • Branżowej Szkoły I stopnia,
  • Branżowej Szkoły II stopnia,
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego.
 1. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w ust. 1, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
 2. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum oraz Branżowej szkoły I stopnia ubiegają się absolwenci szkoły podstawowej.
 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej lub semestr pierwszy szkoły ponadpodstawowej powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie.
 4. O przyjęciu kandydatów do danego typu szkoły decyduje liczba uzyskanych punktów zawartych
  w szczegółowych kryteriach przyjmowania uczniów do szkół ponadpodstawowych: Technikum oraz Branżowej szkoły I stopnia.
 5. Przy przyjmowaniu do szkół: Technikum oraz Branżowej szkoły I stopnia w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają: sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinnych zastępczych, kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauczania, kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dzieci rolników. 
 6. Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów ogólnych są: łączna liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie po ukończeniu szkoły podstawowej, ocena z zachowania, średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Dodatkowe kryteria brane są pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kandydatów.
 7. Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy powinni posiadać orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów.

II. Warunki i kryteria naboru do szkół ponadpodstawowych: Technikum oraz Branżowej szkoły I stopnia

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły zawodowej w zawodach:
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych – rozszerzenie sportowo-mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe,
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – rozszerzenie sportowo-mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe,
 • technik weterynarii,
 • technik weterynarii – rozszerzenie sportowo-mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe,

oraz w zawodach:

 • kucharz,
 • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych,

powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy.

 

 1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych wszystkich typów decydują następujące kryteria:

a) wyniki egzaminu ósmoklasisty,

b) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

c) liczba punktów uzyskanych za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z czterech obowiązujących przedmiotów edukacyjnych, tj.: język polski, matematyka, pierwszy język obcy oraz:

 • w Technikum w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych – biologia,
 • w Technikum w zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – geografia,
 • w Technikum w zawodzie: technik weterynarii – biologia,
 • w Branżowej Szkole I stopnia w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych – geografia,
 • w Branżowej Szkole I stopnia w zawodzie kucharz – biologia.

d) liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych wynosi 200, w tym:

 • za wyniki egzaminu ósmoklasisty – do 100 punktów,
 • za ocenę z języka polskiego na świadectwie – do 18 punktów,
 • za ocenę z matematyki na świadectwie – do 18 punktów,
 • za ocenę z języka obcego na świadectwie – do 18 punktów,
 • za ocenę z przedmiotu dodatkowego – do 18 punktów,
 • za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – do 20 punktów, w tym:

          * za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,

          * za konkursy przedmiotowe – do 10 punktów,

          * za wolontariat – 2 punkty.

e) laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i centralnym, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły niezależnie
od kryteriów, o których mowa w ust. II pkt.2,

f) kandydaci do szkoły, którzy ukończyli szkołę za granicą przyjmowani są na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, o przyjęciu kandydata do szkoły decyduje Dyrektor szkoły.

III. Termin rekrutacji do szkół ponadpodstawowych: Technikum oraz Branżowej szkoły I stopnia

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

od 13 maja do 14 czerwca 2024 r.– termin na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły,

od 25 czerwca – do 9 lipca 2024 r.– termin na uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną  16 lipca 2024 r. godz. 12:00

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Do 19 lipca 2024 r. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 22 lipca 2024 r.

IV. Wymagana dokumentacja do szkół ponadpodstawowych: Technikum oraz Branżowej szkoły I stopnia

Wniosek (do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie ZSCKR w Kowalu).

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w paragrafie II Warunki i kryteria naboru do szkół ponadpodstawowych: Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia.

Dokumenty, o których mowa wyżej, są składane w oryginale (kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej), notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu.

Dwie czytelnie podpisane fotografie oraz elektroniczny zapis zdjęcia na pendrive .

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu.

V. Tryb odwoławczy

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic (opiekun prawny) kandydata może wystąpić od komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica (opiekuna prawnego) z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego regulaminu. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic (opiekun prawny) może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

VI. Warunki i kryteria naboru do Branżowej Szkoły II stopnia.

 1. Dyrektor Zespołu CKR w Kowalu w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej powołuje wewnętrznym zarządzeniem szkolnym komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna opracowuje na dany rok szkolny regulamin, który określa warunki i tryb przyjmowania kandydatów do Branżowej Szkoły II stopnia.

Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w ust. 1 jeżeli liczba kandydatów ubiegających się do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły II stopnia ubiegają się absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia, którzy posiadają potwierdzenie uzyskania pierwszej kwalifikacji w danym zawodzie.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy.
 3. Przy przyjmowaniu do Branżowej Szkoły II stopnia w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają: sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinnych zastępczych, kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauczania, kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dzieci rolników.
 4. Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów ogólnych są:
 • liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
 • ocena z zachowania,
 • średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia.

Dodatkowe kryteria brane są pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kandydatów.

 

 1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują następujące kryteria:

a) liczba punktów uzyskanych za oceny ze świadectwa z czterech obowiązujących przedmiotów edukacyjnych, tj.: język polski, matematyka, język obcy oraz geografia:

                        ocena celująca – 18 pkt,

                        ocena bardzo dobra – 17 pkt,

                        ocena dobra – 14 pkt,

                        ocena dostateczna – 8 pkt,

                        ocena dopuszczająca – 2 pkt,

b) liczba punktów uzyskanych za świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia z wyróżnieniem – 7 punktów,

c) liczba punktów uzyskanych za udział w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty, jeżeli wymienione są na świadectwie ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia – 10 pkt,

d) osiągnięcia sportowe i artystyczne co najmniej na szczeblu krajowym – 3 pkt., wojewódzkim – 2 pkt., powiatowym – 1 pkt., jeżeli wymienione są na świadectwie ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia,

e) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

VII. Terminy rekrutacji

Złożenie wniosku o przyjęcie na semestr pierwszy klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 18 czerwca 2024 r. do 24 lipca 2024 r. do godz. 15:00.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 31 lipca 2024 r. godz. 12:00.

Wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w postępowaniu rekrutacyjnym od 18 czerwca 2024 r. do 31 lipca 2024 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w Branżowej szkole I stopnia lub Zasadniczej Szkole Zawodowej o ile nie zostały one złożone z wnioskiem o przyjęcie do Branżowej Szkoły II stopnia, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w postępowaniu rekrutacyjnym do 2 sierpnia 2024 r.

VIII. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek (do pobrania w sekretariacie ZSCKR w Kowalu lub ze strony https://zsckrkowal.pl/.
 2. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w paragrafie VI – Warunki i kryteria naboru do Branżowej Szkoły II stopnia.
 3. Dokumenty, o których mowa wyżej są składane w oryginale (kopie świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły), notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu.
 4. Dwie czytelnie podpisane fotografie.
 5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu.

IX. Tryb odwoławczy

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic (opiekun prawny) kandydata może wystąpić od komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica (opiekuna prawnego) z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego regulaminu. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic (opiekun prawny) może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

X. Warunki i kryteria naboru do Centrum Kształcenia Ustawicznego

Terminy rekrutacji ustala Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu na dany rok szkolny zarządzeniem w sprawie rekrutacji.

Komplet dokumentów kandydata na kwalifikacyjny kurs zawodowy stanowią: podanie, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu, profil kandydata na kierowcę na kategorię T (w przypadku braku prawa jazdy na kategorię T).

Warunkiem przyjęcia na kwalifikacyjny kurs zawodowy jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów określonych w § 2 regulaminu w terminie określonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu zarządzeniem  w sprawie rekrutacji.

W uzasadnionych przypadkach (dysponowanie wolnymi miejscami) możliwe jest przyjęcie kandydata po terminie wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu.

Słuchacze w trakcie kształcenia mogą odbywać naukę jazdy kategorii T.

XI. Terminy postepowania rekrutacyjnego dla kandydatów na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Centrum Kształcenia Ustawicznego

Złożenie podania o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy od 18 czerwca 2024 r. do 24 lipca 2024 r. do godz. 15:00

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Po złożeniu wniosku o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy w postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w pkt. 1.

Uzupełnienie przez kandydata wniosku o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy o zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu oraz o profil na kierowcę. do 02 sierpnia 2024 r. do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych/przyjętych i niezakwalifikowanych/nieprzyjętych 27 sierpnia 2024 r.

ZSCKR Kowal

Zasady rekrutacji Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe