Rolnik

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

symbol cyfrowy zawodu: 613003

Kurs jest kierowany do:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie rolnik powinien być przygotowany do:

Nabycie kwalifikacji rolnika nadaje absolwentowi kursu uprawnienia rolnicze zgodne z wymogami Ministerstwa Rolnictwa oraz ARiMR.

Absolwenci kursu, po zdaniu egzaminu z zakresu kwalifikacji w zawodzie Rolnik, maja możliwość kontynuować naukę i uzyskać zawód Technik rolnik.

Rolnik

Kwalifikacyjny kurs zawodowy