Statut TECHNIKUM

STATUT TECHNIKUM

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

Opracowany na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.); Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.); Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.); oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

Rozdział 1

Przepisy ogólne i nazwa szkoły

§ 1
 1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59).
 2. Technikum im. Kazimierza Wielkiego wchodzi w skład Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu, przy ul. Kazimierza Wielkiego 9.
 3. Technikum jest szkołą publiczną na podbudowie szkoły gimnazjalnej (funkcjonuje do 2023 ) i szkoły podstawowej, zwana w dalszej części „szkołą”.
 4. Ukończenie nauki w szkole umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie nauczanym w technikum, z możliwością uzyskania świadectwa dojrzałości.
 5. Kierunki kształcenia zawodowego, podbudowa i czas trwania cyklu kształcenia w Technikum wynosi:

          Technikum na podbudowie gimnazjum:

  1. technik żywienia i usług gastronomicznych – 4 lata;
  2. technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – 4 lata;

            Technikum na podbudowie szkoły podstawowej:

  1. technik żywienia i usług gastronomicznych – 5 lat;
  2. technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki– 5 lat.

5a. W Technikum zajęcia w ramach kształcenia ogólnego są realizowane zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, a kształcenia zawodowe zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w poszczególnych zawodach, określonymi w odrębnych przepisach są organizowane w oddziałach.

6. Technikum może wprowadzić nowe kierunki kształcenia, zgodnie z obowiązującymi

6a. Szkoła może realizować programy autorskie zatwierdzone przez radę pedagogiczną.

7. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o:

 1. uczniach – należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w klasach Technikum przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu;
 2. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, a w przypadku uczniów z doświadczeniem migracyjnym, także osoby sprawujące nad nimi opiekę;
 3. nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły;
 4. szkole, jednostce – należy przez to rozumieć Technikum w Kowalu;
 5. dyrektorze – należy przez to rozumieć osobę kierującą pracą Technikum;
 6. egzaminie zawodowym – egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie;
 7. ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe;
 8. statucie – rozumie się przez to Statut Technikum;
 9. pracownikach – należy przez to rozumieć wszystkich pracowników administracji i obsługi szkoły;
 10. Radzie Pedagogicznej – rozumie się przez to wszystkich nauczycieli uczących w szkole, którzy stanowią kolegialny organ szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;
 11. Samorządzie Klasowym – rozumie się przez to wyłoniony samorząd spośród uczniów danej klasy.
§ 2

Siedzibą Technikum jest miasto Kowal, powiat włocławski, województwo kujawsko- pomorskie.

§ 3
 1. Organem prowadzącym Technikum i sprawujący nadzór nad kształceniem zawodowym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi z siedzibą Wspólna 30, 00-930 Warszawa.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie nauczania ogólnokształcącego jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty z siedzibą w Bydgoszczy. 
§ 4

Dla realizacji celów statutowych Technikum posiada:

 • budynek dydaktyczny – Kazimierza Wielkiego 9;
 • budynki dydaktyczno – warsztatowo – garażowe oraz salę gimnastyczną – M. Konopnickiej 64;
 • gospodarstwo szkolne z gruntami rolnymi w Kowalu i Dębniakach.

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły
§ 5
 1. Technikum jest szkołą publiczną. W swej działalności kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także w oparciu o Powszechną Deklarację Praw Człowieka i Międzynarodową Konwencję Praw Dziecka.
 2. Technikum realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa, z uwzględnieniem ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie, uwzględniając treści zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska, w szczególności:
  1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu dojrzałości;
  2. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia w szkołach policealnych, na studiach wyższych i wykonywania wybranego zawodu;
  3. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, w szczególności poprzez działalność Zespołu Wychowawczego, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców;
  4. sprawuje opiekę nad uczniami w szkole, podczas praktyk zawodowych, stażów zagranicznych, imprez kulturalno-rozrywkowych, wycieczek zgodnie z możliwościami finansowymi, kadrowymi i lokalowymi;
  5. wspomaga rodzinę w roli wychowawczej;
  6. przeciwdziała różnego rodzaju zachowaniom patologicznym ujawnianym przez uczniów, a w szczególności: przemocy, kradzieży, używaniu środków odurzających, alkoholizmowi i nikotynizmowi;
  7. przygotowuje młodzież do pełnienia przyszłych ról społecznych;
  8. upowszechnia wśród młodzieży wiedzę o zasadach racjonalnego odżywiania oraz przeciwdziałaniu marnowaniu żywności;
  9. upowszechnia wśród młodzieży wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno- komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych.
 3. Szkoła posiada opracowany i dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów swego środowiska Program wychowawczo-profilaktyczny. Stanowi on załącznik nr 3 do
 4. Na zajęciach edukacyjnych z kształcenia zawodowego i ogólnego realizowane są podstawy programowe właściwe dla kształcenia w danym zawodzie. 
 5. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej. 
 6. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne i wychowawcze wynikające z ustawy, a także z wydawanych na jej podstawie aktów wykonawczych poprzez:
  1. wychowanie uczniów w duchu tolerancji, patriotyzmu wolności i równości; dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychologicznych uczniów i słuchaczy, a także umożliwienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej w ramach pracy wychowawców klas oraz współpracę pedagoga i psychologa szkolnego z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną;
  2. organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi zakwalifikowanymi do grup dyspanseryjnych uczęszczającymi do szkoły poprzez współpracę z poradniami specjalistycznymi, opieka ze strony nauczycieli na zajęciach praktycznych i wychowania fizycznego nad uczniami niećwiczącymi i niewykonującymi niektórych czynności na zajęciach praktycznych;
  3. umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów w ramach uczestnictwa w konkursach, olimpiadach, zawodach, zajęciach w wybranych kołach przedmiotowych, które będą zakładane w miarę możliwości i posiadanych środków finansowych;
  4. zapewnienie uczniom uczestnictwa w życiu szkoły i środowiska oraz organizacjach uczniowskich, społecznych i młodzieżowych;
  5. w zespole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa mający na celu pomoc uczniom i rodzicom, opierający się na współpracy z wychowawcami, pedagogiem szkolnym, pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawicielami urzędów pracy i innych instytucji. 

6a. Cele, o których mowa w ust. 2 osiągane są poprzez:

 1. przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce w świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości;
 2. zapoznawanie uczniów z podstawami funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz normami współżycia społecznego;
 3. przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań w życiu rodzinnym i społecznym;
 4. wspieranie inicjatyw kształtujących wrażliwość społeczną, emocjonalną i estetyczną oraz umiejętność niesienia pomocy słabszym.

6b. Cele i zadania szkoły realizowane są przez wszystkich pracowników szkoły we współdziałaniu z rodzicami, organem prowadzącym i innymi instytucjami.

6c. Dążenie do wysokiej jakości wykonania zadań szkoły z uwzględnieniem dążenia do jak najwyższego poziomu osiągania zakładanych celów, uwzględniane jest w doskonaleniu zawodowym pracowników szkoły.

7. Szkoła zapewnia uczniom doradztwo zawodowe

      1) Celem Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego jest przygotowanie uczniów do:

  1. poznania własnych predyspozycji zawodowych, zainteresowań, uzdolnień i umiejętności;
  2. rozwijania umiejętności pracy zespołowej;
  3. znajomość źródeł pozyskiwania informacji edukacyjnej i zawodowej;
  4. podjęcia decyzji o kierunku dalszego kształcenia;
  5. kształtowania postaw aktywnych wobec planowanej kariery edukacyjnej i zawodowej;
  6. ustawicznego dokształcania  się, zdobywania nowych umiejętności,  przydatnych    w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących wyboru zawodu;
  7. przygotowanie do roli pracownika

        2) Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w ramach pracy z uczniami obejmuje:

  1. doskonalenie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania;
  2. analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy;
  3. rozwijanie umiejętności pracy zespołowej;
  4. indywidualną pracę z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem szkoły i zawodu, pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego;
  5. zbieranie informacji o losach absolwentów szkoły.

         3)  Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w ramach pracy z rodzicami obejmuje:

  1. prezentację założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów;
  2. zaznajomienie rodziców z czynnikami wyboru szkoły i zawodu;
  3. zaangażowanie rodziców w pełnienie roli doradcy zawodowego;
  4. włączanie rodziców do działań szkoły, np. przez prezentację wykonywanych zawodów.

          4) Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w ramach pracy z nauczycielami obejmuje:

  1. określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach programu wychowawczego szkoły na każdy rok nauki;
  2. realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej na godzinach wychowawczych oraz na innych przedmiotach przez nauczycieli uczących;
  3. określenie priorytetów dotyczących gromadzenia informacji i prowadzenia poradnictwa w szkole;
  4. wspieranie rodziców w procesie doradczym przy podejmowaniu decyzji o wyborze dalszego kształcenia ich dzieci;
  5. współpracę z zakładami pracy i instytucjami, szkołami ponadpodstawowymi oraz szkołami wyższymi w procesie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole;
  6. umiejętność wspierania uczniów w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych;
  7. ciągłą identyfikację potrzeb i dostosowywanie oferty edukacyjnej szkoły do zmian zachodzących na rynku pracy.

     5) Metody i formy realizacji programu:

  1. zajęcia realizowane są w formach:
  2. warsztatów grupowych dla uczniów z zakresu orientacji zawodowej;
  3. indywidualnych konsultacji dla chętnych uczniów i rodziców;
  4. zajęcia mogą odbywać się w grupach w ramach pracy pozalekcyjnej, w ramach godzin wychowawczych lub zajęć przedmiotowych;
  5. zajęcia w ramach wyjazdów branżowych do wybranych zakładów pracy, firm produkcyjnych i instytucji związanych z profilem szkoły.

     6) Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa

Ewaluacja realizacji działań z zakresu orientacji, poradnictwa i doradztwa zawodowego dokonywana jest na bieżąco przez koordynatora systemu doradztwa zawodowego w szkole na podstawie rozmów z uczniami, rodzicami i wychowawcami klas oraz analizy dokumentacji szkolnej, a następnie przedstawiona w postaci sprawozdania na koniec każdego roku.

     7) Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego realizowany jest poprzez:

  1. bezpośrednie kontakty z uczelniami wyższymi (wyjazdy na dni otwarte);
  2. współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku;
  3. dostęp przez Internet na strony uczelni;
  4. korzystanie z pomocy doradców;
  5. udział w tzw. targach zawodów.

8. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze poprzez:

   1. sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych przez nauczycieli;
   2. sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w pracowniach szkolnych, zakładach pracy i gospodarstwach szkoleniowych oraz podczas zajęć wychowania fizycznego na stadionie lub sali gimnastycznej, w drodze z zajęć wychowania fizycznego i na zajęciach wychowania fizycznego przez nauczyciela bądź nauczycieli;
   3. sprawowanie opieki nad uczniami w przerwach między zajęciami obowiązkowymi przez nauczycieli dyżurujących wg harmonogramu tygodniowego dyżurów opracowanego przez wicedyrektora szkoły;
   4. podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły oraz wycieczek, biwaków, rajdów opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele i osoby wyznaczone przez dyrektora szkoły;
   5. każdy z pracowników administracji i obsługi Szkoły ma na uwadze bezpieczeństwo uczniów;
   6. szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami, a zwłaszcza nad:
   7. uczniami klas pierwszych – opieka ze strony wychowawców;uczniami z zaburzeniami rozwojowymi;
   8. uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji rodzinnej lub losowej poprzez interwencje w GOPS i
   9. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”;
   10. wychowawca prowadzi dany oddział przez cały tok nauczania;
   11. rodzice i uczniowie poprzez rodziców mają wpływ na dobór bądź zmianę wychowawcy:
   12. na umotywowany wniosek rodziców lub uczniów za pośrednictwem samorządu uczniowskiego, po akceptacji Rady Pedagogicznej, w uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może dokonać zmiany wychowawcy klasy;
   13. rozstrzygnięcie sporu rodzice mogą wystąpić do organu prowadzącego szkołę.
   14. szczegółowe zasady oceniania uczniów określa Wewnątrzszkolny System Oceniania uwzględniony w Statucie;
   15. w szkole został powołany koordynator do spraw bezpieczeństwa. Jego zadaniem jest monitorowanie działań szkoły pod względem bezpieczeństwa i przestrzegania dyscypliny. 

9. Szczegółowe wymagania wobec szkoły określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

10.Szkoła kładzie szczególny nacisk na realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki.

§ 5a
 1. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Szkoła zapewnia integrację uczniów niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem szkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.
§ 6
 1. Rekrutacji do Szkoły dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna w oparciu o opracowany Regulamin i obowiązujące przepisy prawne.
 2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
  1. opracowanie obowiązującego w danym roku szkolnym Szkolnego Regulaminu Rekrutacji, który jest następnie zatwierdzany przez dyrektora Szkoły;
  2. podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć, ustalonym w Szkolnym Regulaminie Rekrutacji;
  3. ustalenie, na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły;
  4. sporządzenie protokołu postępowania

Rozdział 3

Organy szkoły i ich kompetencje

§ 7

Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rada Rodziców;
 4. Samorząd Uczniowski.
§ 8
 1. Zadania i kompetencje dyrektora szkoły określa ustawa prawo oświatowe i Statut Szkoły.
 2. Szczegółowe zadania dyrektora określa art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
§ 9
 1. Dyrektor Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu, zwany dalej „dyrektorem” jest jednoosobowym organem wykonawczym szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
 2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla:
  1. kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu administracyjnego, którym zarządza;
  2. kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych;
  3. organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów;
  4. przewodniczącego Rady Pedagogicznej Technikum w Zespole Szkół CKR w Kowalu,
  5. organu nadzoru pedagogicznego dla szkoły.
 3. Dyrektor odpowiedzialny jest za całość funkcjonowania szkoły, w tym w szczególności za zapewnienie warunków organizacyjnych sprzyjających pełnej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
 4. Dyrektor stwarza warunki do działania w szkole organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej.
 5. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego: ustala długość przerw międzylekcyjnych; organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły.
 6. Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły i realizacji przypisanych jej zadań.

6a. Dyrektor, na wniosek rodziców ucznia, a w przypadku uczniów pełnoletnich – tych uczniów, i w porozumieniu z organem prowadzącym, umożliwia uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, realizację zajęć indywidualnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w indywidualnym kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.

 1. Dyrektor po zakończeniu zajęć dydaktycznych i przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego sporządza informację o działalności szkoły, w tym wnioski i rekomendacje ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i przekazuje je Radzie Pedagogicznej.
 2. Informacja, o której mowa w 7 zawiera:

         1)zestawienia danych o realizacji zadań statutowych szkoły, w tym o:

  1. wynikach nauczania ustalonych na podstawie wyników klasyfikacji i egzaminów zewnętrznych;
  2. skuteczności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom przez szkołę;
  3. skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych podejmowanych prze szkołę;
  4. wynikach organizacji kształcenia specjalnego;
  5. działaniach podejmowanych w ramach wolontariatu;
  6. działaniach podejmowanych w ramach doradztwa zawodowego;
  7. wymiarze pomocy materialnej udzielanej uczniom;

     2) ocenę realizacji zadań statutowych szkoły w odniesieniu do prawa oświatowego i jego zmian;

     3) ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym: wyniki ewaluacji, kontroli i wspomagania realizowanego w ramach nadzoru pedagogicznego;

    4) wyniki analizy skarg i wniosków przyjmowanych przez dyrektora;

     5) wyniki kontroli podejmowanych przez instytucje zewnętrzne.

9. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy szkoły przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.

10. Dyrektor jako organ jednoosobowy w zakresie swoich kompetencji wydaje zarządzenia.

§ 10
 1. W czasie nieobecności dyrektora w pracy jego uprawnienia i obowiązki przejmuje wicedyrektor, a w przypadku jego nieobecności, kierownik praktycznej nauki zawodu.
 2. Zastępujący wicedyrektor/kierownik praktycznej nauki zawodu wykonując czynności z zakresu kompetencji dyrektora korzysta z pieczątki o treści Dyrektora.
§ 11
 1. Zadania i tryb pracy Rady Pedagogicznej określa ustawa Prawo oświatowe oraz Statut. W pracach Rady Pedagogicznej mogą brać udział pracodawcy, z którymi Szkoła współpracuje oraz rodzice uczniów, w sytuacjach wyszczególnionych w postanowieniach Regulaminu Rady
 2. W ramach kompetencji stanowiących Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy szkoły, wyników klasyfikacji i promocji uczniów oraz wniosków o skreślenie uczniów z listy uczniów szkoły.
 3. Rada Pedagogiczna odpowiada za jakość pracy szkoły i w tym zakresie opiniuje realizowane w szkole zestawy programów nauczania oraz obowiązujące w szkole zestawy podręczników.
 4. Obowiązkiem Rady Pedagogicznej jest doskonalenie pracy szkoły.
 5. Rada Pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej ZS CKR w Kowalu”, stanowiący załącznik nr 1 do statutu, który określa:
  1. organizację zebrań,
  2. sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania,
  3. sposób dokumentowania działań rady pedagogicznej,
  4. wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne. 
§ 12
 1. Zadania Rady Rodziców określa ustawa Prawo oświatowe. Szczegółową organizację i działalność Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców, stanowiący załącznik nr 2 do Statutu. 
 2. Reprezentantami rodziców poszczególnych oddziałów są rady oddziałowe rodziców.
 3. Rodzice mają prawo do znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole oraz przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania. Przedstawia się je na ogólnym zebraniu rodziców poszczególnych oddziałów lub całej szkoły.
 4. Kompetencje Rady Rodziców:
  1. występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi oświaty;
  2. udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu;
  3. działanie na rzecz stałej poprawy bazy dydaktycznej szkoły;
  4. pozyskiwanie środków finansowych w celu wspierania działalności szkoły;
  5. delegowanie 2 przedstawicieli do składu Komisji Konkursowej na Dyrektora szkoły;
  6. opracowuje regulamin Rady Rodziców, który zatwierdzony jest przez zebranie ogólne rodziców.

Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Rodziców określa art. 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 1. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną dokonuje diagnozy potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, uchwala Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły i występuje z wnioskiem do dyrektora o jego aktualizację.
 2. Rada Rodziców opiniuje zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w szkole. 
 3. Rada Rodziców deleguje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły oraz przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy wystawionej przez Dyrektora.
 4. Szkoła zapewnia Radzie Rodziców wyposażenie niezbędne do dokumentowania jej działania, dostęp do komunikacji z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny oraz miejsce na stronie internetowej szkoły.
 5. Dokumentacja działania Rady Rodziców jest przechowywana w szkole. 

 

§ 13
 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem, który jest kolegialnym organem szkoły reprezentującym ogół uczniów szkoły w danym roku szkolnym.
 2. Samorząd Uczniowski opiniuje wniosek Rady Pedagogicznej o skreśleniu z listy uczniów.
 3. Samorząd Uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów w szkole oraz tworzy warunki ich współdziałania z nauczycielami i rodzicami, a także inicjuje działania służące wsparciu uczniów w rozwiązywaniu ich problemów.
 4. Szczegółowe prawa Samorządu Uczniowskiego określa art. 85 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe.
 5. Samorząd Uczniowski opiniuje zamiar skreślenia ucznia z listy uczniów oraz propozycję dotyczącą długości przerw międzylekcyjnych, w tym organizację przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły.
 6. Samorząd Uczniowski wyraża opinię o kandydatach szkoły do Stypendium Prezesa Rady Ministrów i stypendium Ministra Edukacji Narodowej.
 7. Samorząd Uczniowski działa pod opieką nauczyciela „opiekuna samorządu”.
 8. Dyrektor w drodze zarządzenia określa termin i tryb opiniowania wyboru opiekuna samorządu oraz jego zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień.
§ 14
 1. Wszystkie organy szkoły mają prawo i obowiązek działać w ramach swoich kompetencji i swoich regulaminów.
 2. Działalność organów szkoły jest jawna, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 
 3. Dyrektor w drodze zarządzenia określa zasady przekazywania informacji pomiędzy organami szkoły z uwzględnieniem sposobu wewnątrzszkolnego publikowania uchwał organów kolegialnych szkoły, o ile treść ich jest jawna. 
 4. Zasady współdziałania organów szkoły:
  1. organizowanie w miarę potrzeb wspólnych zebrań służących wymianie informacji;
  2. wspólne rozwiązanie konfliktów wewnątrz szkoły; konkretne ustalenia w tym zakresie będą zapadały stosownie do zaistniałych sytuacji i będą miały na celu dobro szkoły;
  3. swobodne działanie i podejmowanie decyzji w ramach kompetencji, zgodnie z ustawą oraz Statutem Szkoły.
 5. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły. W sytuacji ograniczenia funkcjonowania szkoły, komunikacja pomiędzy organami prowadzona jest drogą elektroniczną.
§ 15

Dyrektor zespołu rozstrzyga spory pomiędzy organami zespołu.

§ 16
 1. W przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły, obowiązkiem tych organów jest dążenie do jego rozstrzygnięcia w trybie mediacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.
 2. Organy uczestniczące w mediacjach zobowiązane są do sporządzenia protokołu ze spotkania negocjacyjnego.
 3. Sprawy sporne między organami szkoły rozstrzyga Dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu.
 4. W przypadku, gdy Dyrektor jest stroną konfliktu, mediatorem sporu jest osoba wskazana przez organ prowadzący.
§ 17
 1. Spory pomiędzy Dyrektorem zespołu a innymi organami szkoły rozstrzyga organ nadzoru pedagogicznego oraz organ prowadzący szkołę.
 2. Spory między organami szkoły rozwiązywane są wewnątrz szkoły na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.
 3. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.
 4. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron. 
§ 18
 1. W szkole, zgodnie z obowiązującymi przepisami, utworzono następujące stanowiska kierownicze:
  1. wicedyrektor szkoły;
  2. kierownik praktycznej nauki zawodu;
2.  Zadania wicedyrektora szkoły:
 1. opracowanie przy współudziale Dyrektora rocznego planu dydaktyczno- wychowawczego;
 2. współuczestnictwo w opracowaniu projektu planu finansowego szkoły;
 3. opracowanie zastępstw za nieobecnych w pracy nauczycieli;
 4. występuje z wnioskami do dyrektora w sprawie dodatków motywacyjnych dla nauczycieli;
 5. występuje z wnioskiem o zastosowanie kar porządkowych;
 6. opracowanie w porozumieniu z Radą  Pedagogiczną   planów   wyposażenia   szkoły w pomoce naukowe, meble i sprzęt oraz sporządzanie planów dyżurów nauczycieli;
 7. projektowanie zajęć pozalekcyjnych w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną;
 8. prowadzenie dokumentacji przeprowadzania przez pracowników pedagogicznych godzin etatowych i ponadwymiarowych;
 9. prowadzenie dokumentacji dotyczącej dyżurów nauczycieli w czasie przerw;
 10. prowadzenie posiedzeń szkolnej komisji stypendialnej;
 11. prowadzenie dokumentacji dotyczącej zajęć pozalekcyjnych i organizacji młodzieżowych;
 12. kontrola stopnia realizacji przydzielonych nauczycielom czynności organizacyjno-wychowawczych oraz innych zajęć związanych z działalnością statutową;
 13. kontrola prowadzonej przez nauczycieli dokumentacji pedagogicznej;
 14. kontrola pracy kancelarii szkoły;
 15. kontrola stopnia realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły;
 16. współpraca z Radą Rodziców;
 17. współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku;
 18. branie udziału w pracach Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących;
 19. współpraca z opiekunami szkolnych organizacji;
 20. zastępowanie Dyrektora szkoły podczas jego nieobecności;
 21. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie, zleconych przez jednostkę nadrzędną.
3.  Zadania kierownika praktycznej nauki zawodu:
 1. nadzorowanie całokształtu kształcenia praktycznego;
 2. koordynowanie działań związanych z organizacją przebiegu kształcenia zawodowego dla uczniów Technikum zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu;
 3. uczestniczenie w zebraniach Zespołu Przedmiotów Zawodowych;
 4. współpraca z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego;
 5. współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku;
 6. kontrola i nadzorowanie przygotowań uczniów i słuchaczy do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;
 7. planowanie i koordynowanie przebiegu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;
 8. organizowanie praktyk zawodowych dla uczniów i słuchaczy w wytypowanych podmiotach gospodarczych (indywidualne gospodarstwa rolne, zakłady pracy), których wyposażenie, kierunki produkcji oraz przygotowanie zawodowe kadry gwarantuje realizację programu praktyk oraz zdobycie przez praktykantów określonych umiejętności;
 9. sporządzanie umów o praktyczną naukę zawodu miedzy szkołą a zakładem pracy, indywidualnym gospodarstwem rolnym lub innym podmiotem gospodarczym wg obowiązującego wzoru;
 10. nadzorowanie realizacji programu praktyk zawodowych;
 11. zaliczanie praktyki zawodowej na podstawie dzienniczka praktyki zawodowej, frekwencji oraz propozycji oceny ze strony opiekuna praktyk;
 12. konsultowanie z nauczycielami potrzeb zakupu sprzętu, materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć praktycznych;
 13. opracowywanie harmonogramów zajęć praktycznych i praktyk zawodowych oraz planu zajęć uczniów przez różne działy oraz prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją i przebiegiem praktycznego kształcenia zawodowego;
 14. dążenie do maksymalnej korelacji między przedmiotami zawodowymi a kształceniem praktycznym;
 15. utrzymywanie stałych kontaktów z kierownictwem gospodarstw i zakładów, dbałość o realizację programów kształcenia praktycznego;
 16. nadzorowanie przebiegu egzaminu wewnętrznego z nauki jazdy ciągnikiem, samochodem, kombajnem zbożowym i z eksploatacji maszyn rolniczych;
 17. odpowiedzialność za przygotowanie części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 18. dbanie wraz z nauczycielami o systematyczne doposażenie i utrzymywanie we właściwym stanie pracowni szkolnych, urządzeń szkolnych;
 19. obserwowanie zajęć praktycznych wg ustalonego harmonogramu;
 20. kontrolowanie dokumentacji pedagogicznej    dotyczącej kształcenia         praktycznego, prowadzonej przez nauczycieli i uczniów (dzienniki, rozkłady, dzienniczki praktyk);
 21. podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego uczniów;
 22. promowanie Szkoły w środowisku lokalnym;
 23. zwalnianie uczniów z praktyk i zajęć praktycznych celem reprezentowania Szkoły;
 24. przedstawienie sprawozdań Radzie Pedagogicznej z przebiegu praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych;
 25. zastępowanie dyrektora szkoły podczas jego nieobecności i nieobecności dyrektora.
§ 19

Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora i kierownika praktycznej nauki zawodu określa Dyrektor.

§ 20

W szkole działa Spółdzielnia Uczniowska „Żak”, a zasady jej funkcjonowania określa jej statut.

§ 21
 1. Szkoła zapewnia kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, umożliwiając uczniom udział w działaniach z zakresu wolontariatu.
 2. Wolontariat szkolny sprzyja aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym. Jego zadaniem jest uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących.
 3. Szkoła może podjąć współpracę w zakresie wolontariatu z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, których celem jest kształtowanie świadomości obywatelskiej, postaw demokratycznych wśród młodzieży, upowszechnianie wiedzy historycznej, pielęgnowanie pamięci o ważnych wydarzeniach z historii Polski, ochronie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy słabszym i wykluczonym. 
 4. Podjęta współpraca może dotyczyć organizacji zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, dydaktyczno-wychowawczych, specjalistycznych, organizowanych dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością.
 5. Dyrektor szkoły podejmuje współpracę w drodze porozumienia w uzgodnieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 6. Działalność Szkolnego wolontariatu może być wspierana przez:
  1. wychowawców oddziałów wraz z ich klasami,
  2. nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
  3. rodziców.
 7. Podejmowanie działań w zakresie wolontariatu uczniowskiego, ich organizację i realizację w szkole prowadzi Samorząd Uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 8. Samorząd Uczniowski ze swojego składu wyłania Radę Wolontariatu oraz ustala strukturę Rady Wolontariatu i jej kompetencje w regulaminie. 
 9. Rada Wolontariatu pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, opiniuje oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym i społeczności
 10. Każdy uczeń szkoły może zostać wolontariuszem po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych).
 11. Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia podejmuje działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturowego i środowiska naturalnego. 
 12. Wolontariusze mogą podejmować działania w zakresie wolontariatu w wymiarze, który nie utrudni im nauki i wywiązywania się z innych obowiązków.
 13. Wolontariusze podlegają zrzeszeniu w szkolnym klubie wolontariusza, nad którym opiekę sprawuje nauczyciel szkoły.
 14. Szczegółowe zasady działania Szkolnego Klubu Wolontariusza określa regulamin Klubu, opracowany w uzgodnieniu z dyrektorem oraz Radą Wolontariatu i Radą Rodziców.

Rozdział 4

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki

§ 22
 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

          1a.    Podstawą współdziałania szkoły z rodzicami uczniów jest budowanie wspólnej  strategii     działań podejmowanych przez rodzinę i  szkołę  w celu osiągania przez             ucznia  wszechstronnego rozwoju we  wszystkich sferach jego osobowości w wymiarze  intelektualnym, psychicznym, fizycznym, zdrowotnym, etycznym, moralnym i duchowym.

2. Rodzice maja prawo do:

  1. znajomości wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nauczycieli programów nauczania oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
  3. znajomości zasad przeprowadzania rekrutacji do szkoły, egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych;
  4. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i trudności w nauce w drodze kontaktów indywidualnych i telefonicznych z nauczycielami oraz drogą elektroniczną;
  5. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swojego dziecka;
  6. uzyskiwania informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych dziecka, na koniec półrocza lub roku szkolnego;
  7. wniesienia zastrzeżenia od oceny z pracy pisemnej (klasowej) dziecka, w terminie 3 dni od momentu oddania.

3. Formy współpracy Dyrektora szkoły z rodzicami:

  1. udział Dyrektora szkoły w zebraniach Rady Rodziców – informowanie o bieżących problemach szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy szkoły;
  2. przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami;
  3. rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich w uzgodnionym terminie. 

4. Zakres współdziałania rodziców i nauczycieli:

 1. rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego;
 2. spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez Dyrektora szkoły);
 3. przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych;
 4. ustalenie form pomocy;
 5. wspólne rozwiazywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców;
 6. zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów );
 7. zapoznanie z procedurą oceniania klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiania nieobecności uczniów;
 8. indywidualne kontakty mogą być realizowane poprzez:
  1. kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających niskie wyniki w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, kontakty osobiste;
  2. udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie ucznia (za zgodą rodziców) do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

Rozdział 5

Współdziałanie szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym

§ 23
 1. W realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoła współdziała z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, obejmującymi swoim zasięgiem uczniów szkoły, zwanymi dalej „poradniami”.
 2. Współdziałanie szkoły z poradniami ma na celu zapewnienie nauczycielom i rodzicom specjalistycznego wsparcia w zakresie rozpoznawania i zaspakajania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
 3. Zakres współdziałania szkoły z poradniami obejmuje:
  1. udzielanie rodzicom i nauczycielom specjalistycznego wsparcia dotyczącego wskazywania sposobów i metod przezwyciężania trudności uczniów;
  2. prowadzenie diagnozy środowiska szkolnego w celu przezwyciężania trudności wpływających na efektywność podejmowanych przez szkołę działań dydaktyczno- wychowawczych;
  3. wzmocnienie szkolnego systemu doradztwa zawodowego w zakresie wyboru kierunków dalszego kształcenia i planowania kariery zawodowej uczniów, w tym w szczególności uczniów przewlekle chorych i uczniów z niepełnosprawnością;
  4. prowadzenie mediacji i interwencji kryzysowych dotyczących indywidualnych spraw uczniów i sytuacji dotyczących całego środowiska
 4. Na wniosek rodzica lub za jego zgodą szkoła:
  1. umożliwia pracownikom poradni prowadzenie obserwacji ucznia w jego naturalnym środowisku rówieśniczym;
  2. składa do poradni wnioski o przeprowadzenie pogłębionej diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu;
  3. składa do poradni wnioski o wydanie opinii potwierdzających potrzebę zastosowania wskazanej formy indywidualizacji kształcenia.
 5. Szkoła tworzy warunki do spotkań rodziców i nauczycieli z pracownikami
 6. W sytuacji potrzeby wysoko specjalistycznego wsparcia ucznia, wykraczającej poza obszar działania poradni rejonowej, szkoła nawiązuje współpracę z odpowiednią specjalistyczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 7. Koordynatorem współpracy z poradniami na terenie szkoły jest pedagog
 8. Szkoła podejmuje współpracę także z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży w zależności od aktualnych potrzeb uczniów oraz realizowanych programów wychowawczo-profilaktycznych.
 9. Udział przedstawicieli innych instytucji w zajęciach szkolnych jest poprzedzony informacją do rodziców. Rodzic ma prawo nie wyrazić zgody na udział swojego dziecka w zajęciach realizowanych we współdziałaniu z daną instytucją.
 10. Szkoła w zakresie organizacji nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki współdziała z rodzicami uczniów.
 11. Podstawą współdziałania szkoły z rodzicami uczniów jest budowanie wspólnej strategii działań podejmowanych przez rodzinę i szkołę w celu osiągania przez ucznia wszechstronnego rozwoju we wszystkich sferach jego osobowości w wymiarze intelektualnym, psychicznym, fizycznym, zdrowotnym, etycznym, moralnym i duchowym.
 12. Wychowawca we współpracy z nauczycielami realizującymi zajęcia w danym oddziale przekazuje rodzicom pełną informację o realizowanych w danym roku szkolnym programach nauczania i planowanych formach realizacji zajęć szkolnych w danym oddziale.
 13. Dyrektor w terminie do 30 sierpnia przekazuje rodzicom informacje o obowiązujących w danym roku szkolnym podręcznikach i materiałach edukacyjnych, a także organizuje dla uczniów kiermasz używanych podręczników szkolnych.
 14. Wychowawca, w terminie do 30 października przekazuje rodzicom pełną informację o przyjętym na dany rok szkolny Programie wychowawczo-profilaktycznym oraz planowanym uczestniczeniu uczniów w działaniach wynikających z tego programu.
 15. Rodzice we współpracy z wychowawcą i nauczycielami mogą czynnie uczestniczyć w realizacji zajęć szkolnych, w tym w szczególności w organizacji wycieczek i wyjść oraz działaniach wynikających z przyjętego Programu wychowawczo profilaktycznego na dany rok szkolny.
 16. Formami kontaktowania się nauczycieli z rodzicami uczniów są:
  1. korespondencja za pośrednictwem dziennika elektronicznego;
  2. zebrania rodziców uczniów z wychowawcą;
  3. konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami uczniów.
 17. Za pośrednictwem dziennika        elektronicznego         rodzice     mogą        kontaktować   się       z nauczycielami w każdym czasie i w każdej sprawie dotyczącej ucznia.
 18. Dyrektor w drodze zarządzenia opracowuje na dany rok szkolny szczegółowy harmonogram zebrań i konsultacji indywidualnych i przedstawia go do wiadomości rodziców, w terminie do 30 września.
 19. Niezależnie od form kontaktowania się nauczycieli z rodzicami uczniów wymienionych w ust. 7, szkoła wg potrzeb organizuje inne spotkania z rodzicami indywidualne, zespołowe i plenarne.
 20. O terminach zebrań, konsultacji i spotkań o których mowa w ust. 7 i 10, rodzice powiadamiani są przez wychowawcę za pośrednictwem dziennika elektronicznego, najpóźniej 14 dni przed planowanym dniem spotkania.
 21. W sytuacji nagłej potrzeby rodzic może być wezwany do szkoły w trybie natychmiastowym.
 22. Obecność rodziców na zebraniach, konsultacjach i spotkaniach jest potwierdzana podpisem obecnego rodzica odpowiednio na liście obecności lub indywidualnej dokumentacji ucznia.
 23. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w zebraniach, konsultacjach i spotkaniach w wyznaczonym terminie, powinien skontaktować się z wychowawcą i zaproponować inny termin spotkania.
 24. W przypadku powtarzających się nieobecności rodziców ucznia na zebraniach i wyznaczonych indywidualnych spotkaniach, dyrektor może wezwać rodzica do szkoły za pośrednictwem poczty, w formie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.
 25. Organem reprezentującym ogół rodziców jest w szkole Rada Rodziców.

Rozdział 6

Organizacja pracy szkoły
§ 24

Kształcenie w Szkole prowadzone jest w formie dziennej.

§ 25
 1. Rok szkolny podzielony jest na dwa półrocza. Pierwsze półrocze trwa 18-20 tygodni, drugie półrocze trwa 18-20 tygodni, do zakończenia zajęć edukacyjnych zgodnie z organizacją roku szkolnego określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Szczególną organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły najpóźniej do 21 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 29 maja danego roku. 
 3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się informacje zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. 
§ 26
 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. Liczba uczniów w oddziale klasy I powinna wynosić powyżej 20. W oddziałach klas pierwszych kształcących w dwóch zawodach, łączonych na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących. przyjmuje się minimum 10 uczniów kształcących się w jednym zawodzie. Jeżeli jest mniej kandydatów do nauki w klasach pierwszych, wówczas na wniosek dyrektora wyraża zgodę na uruchomieniu kształcenia organ prowadzący – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 2. Organizacja stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych arkusza organizacyjnego odbywa się z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 
 3. Rada Pedagogiczna określa szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu w drodze regulaminu z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie praktycznej nauki zawodu.
  1. organizację pracowni szkolnych;
  2. organizację praktycznej nauki zawodu. 
 4. Praktyki zawodowe organizowane są u pracodawców w indywidualnych gospodarstwach rolnych, instytucjach pracujących na rzecz rolnictwa prowadzonych pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne.
 5. Opiekunowie praktyk zawodowych powinni posiadać odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. 
§ 27
 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, godzina lekcyjna zajęć praktycznych trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 45 W uzasadnionych przypadkach dyrektor jednostki systemu oświaty może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.
§ 28

Dyrektor szkoły dokonuje podziału oddziałów na grupy do realizacji zajęć praktycznych, wychowania fizycznego (dziewczęta, chłopcy), informatyki i języków obcych nowożytnych, ze względu na bezpieczeństwo uwzględniając wysokość środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.

§ 29

Koła zainteresowań i zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo- lekcyjnym w grupach poza oddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów. Czas trwania zajęć wymienionych w ust. 1 ustala się zgodnie z § 18 ust. 2 statutu szkoły.

 1. zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych;
 2. liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 8 uczniów. W poszczególnych przypadkach ze względu na bezpieczeństwo dopuszcza się liczebność mniejszą.
§ 30

W celu podniesienia efektów edukacyjnych funkcjonują w szkole pracownie do nauki przedmiotów ogólnych i zawodowych. Każda pracownia ma przydzielonego nauczyciela- opiekuna (bądź opiekunów), który w sposób szczególny dba o ład i porządek, prawidłowe funkcjonowanie zgromadzonych pomocy naukowych, a także sygnalizuje Dyrektorowi konieczność jej doposażenia. Wszyscy nauczyciela mają obowiązek zamykania pracowni wtedy, gdy nie odbywają się tam zajęcia lekcyjne.

§ 31
 1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia lub umowy zawartego pomiędzy Dyrektorem szkoły a szkołą wyższą.
 2. Za organizację w/w praktyk w szkole odpowiedzialny jest Dyrektor szkoły.
 3. W trakcie praktyk słuchaczowi/studentowi zapewnia się następujące formy aktywności:
  1. obserwowanie zajęć;
  2. asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia;
  3. prowadzenie zajęć wspólnie z nauczycielem;
  4. samodzielne prowadzenie zajęć;
  5. planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i opiekuna praktyk.
 4. Udział studentów w zajęciach objętych praktykami pedagogicznymi jest Praktyki pedagogiczne podlegają ocenie z uwzględnieniem opinii opiekuna praktyk w szkole.
§ 32
 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz słuchaczy, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o
 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby po założeniu karty Czytelnik jest zobowiązany do przestrzegania terminu zwrotu książki i poszanowania wypożyczonych woluminów. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki (kasety, czasopisma etc.) czytelnik zobowiązany jest odkupić taką samą książkę (kasetę, czasopismo etc.) lub zwrócić dwukrotną kwotę aktualnej ceny książki.
 1. Pomieszczenie biblioteki szkolnej powinno umożliwiać:
 • gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
 • wypożyczanie książek poza bibliotekę;
 • prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów w grupach;
 • korzystanie z punktu informacyjno-medialnego.
 1. Godziny pracy biblioteki muszą umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu i winny być wywieszane na tablicy ogłoszeń.
 2. Zadania nauczyciela bibliotekarza:
W zakresie prac organizacyjno-technicznych:
 1. praca nad rozwijaniem czytelnictwa:
  1. zapoznanie uczniów z regulaminem biblioteki;
  2. kontrola czytelnictwa w klasach;
  3. udzielanie porad i informacji;
  4. propagowanie czytelnictwa   (współzawodnictwo   między klasowe,                urządzanie      wystaw książek, analiza czytelnictwa);
 2. zakup książek;
 3. aktualizacja lektur szkolnych;
 4. prenumerata czasopism;
 5. konserwacja księgozbioru;
 6. ewidencja książek, czasopism i innych zbiorów;
 7. katalogowanie i klasyfikowanie książek;
 8. prowadzenie księgi inwentarzowej;
 9. przeprowadzanie inwentaryzacji w miarę potrzeb;
 10. praca dydaktyczna – prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczego;
 11. współpraca z wydawnictwami i innymi bibliotekami w celu umożliwienia swoim czytelnikom korzystania ze zbiorów nie będących w dyspozycji biblioteki
W zakresie pracy pedagogicznej:
 1. organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole;
 2. wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców organizowaniu samokształcenia z użyciem różnorodnych źródeł informacji;
 3. wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania źródeł informacji potrzebnych do odrobienia zadań domowych;
 4. przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym;
 5. organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
Do zadań nauczyciela bibliotekarza związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę należy:
 1. systematyczne kontrolowanie wyposażenia biblioteki i zgłaszanie dyrektorowi awarii i uszkodzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu uczniów i pracowników;
 2. stwarzanie warunków umożliwiające uczniom bezpieczny pobyt w bibliotece i czytelni w czasie przerw, przed lekcjami i po lekcjach;
 3. stwarzanie warunków umożliwiających uczniom odrabianie zadań domowych;
 4. podejmowanie działań opiekuńczych wobec uczniów, zgodnie z potrzebami szkoły.
§ 33

Rola i zadania pedagoga i psychologa szkolnego

 1. Pedagog szkolny to osoba zatrudniona w szkole, której praca służyć ma uzupełnianiu, pogłębianiu i rozszerzaniu działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez
 2. Podstawą pracy pedagoga szkolnego jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno–pedagogicznych oraz nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców
 3. Do zakresu zadań pedagoga szkolnego należy:
  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
  2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo uczniów w życiu szkoły;
  3. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży,
  4. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  5. prowadzenie zajęć przede wszystkim o charakterze profilaktyki pierwszorzędowej – promocja zdrowego stylu życia, uczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, ukazanie alternatywy w stosunku do zachowań ryzykownych i problemowych;
  6. koordynowanie udziału uczniów w lokalnych i ogólnopolskich programach o charakterze profilaktyczno-wychowawczym;
  7. działanie w zespołach wychowawczych;
  8. opiniowanie spraw uczniów dotkniętych przemocą domową i opracowywanie wniosków do sądów rodzinnych i nieletnich w tym wszczynanie procedury Niebieska Karta;
  9. postulowanie objęcia opieką prawną uczniów wychowujących się w środowiskach patologicznych;
  10. współpraca z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.
 4. Pedagog szkolny ma obowiązek przedstawianie Radzie Pedagogicznej sprawozdań z analizy sytuacji wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej szkoły (m.in. na podstawie badań diagnostycznych przeprowadzanych wśród uczniów i ich rodziców).
 5. Pedagog szkolny współpracuje z Dyrektorem w zakresie tworzenia (modyfikowania) i realizowania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, innych planów i programów związanych z wychowaniem, rozwojem osobowym uczniów i poprawianiem jakości pracy szkoły.
 6. Podstawą pracy psychologa szkolnego jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
 1. Psycholog szkolny to zatrudniona w szkole osoba, której zadaniem jest wspieranie uczniów oraz grona pedagogicznego w osiąganiu założonych celów edukacyjnych, przy właściwym zadbaniu o emocje obu stron.
 2. Psycholog szkolny dba o relacje w miejscu nauczania, pracuje nad stworzeniem właściwej komunikacji w grupie rówieśniczej, zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów (poziom funkcjonowania intelektualnego, cech osobowości, możliwych dysfunkcji), prowadzi zajęcia grupowe, z zakresu psychoedukacji, profilaktyki oraz doradztwa zawodowego. 
 3. Psycholog szkolny współpracuje z nauczycielami oraz rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów w zakresie podejmowania spójnych oddziaływań wychowawczych oraz udzielania wsparcia uczniom, znajdującym się w sytuacji kryzysu emocjonalnego. 
§ 33a
 1. W szkole może być zatrudniony pedagog specjalny. 
 2. Zakres zadań pedagoga specjalnego:
  1. współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:
   1. rekomendowaniu dyrektorowi do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
   2. prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
   3. rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
   4. określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

               2. współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego           programu edukacyjno- terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

              3. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

   1. rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
   2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
   3. dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
   4. doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;

               4. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;

                5. współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami,

               6. przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły w zakresie zadań określonych w pkt 1–5.

3. Pedagog specjalny w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły prowadzi porady i konsultacje związane ze zgłaszanymi przez rodziców i uczniów problemami przy pomocy dostępnych narzędzi komunikacji elektronicznej. 

Rozdział 7

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi
§ 34
 1. Szkoła prowadzi stałą współpracę z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, której celem jest udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, a także wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Powyższe cele są realizowane in. poprzez:
  1. organizowanie spotkań z pracownikami poradni dla uczniów, rodziców i rady pedagogicznej;
  2. kierowanie uczniów mających trudności w nauce na badania specjalistyczne;
  3. obniżenie wymagań w zakresie wiedzy i umiejętności z nauczanego przedmiotu stosownie do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 
 2. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych korzystając z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej:
  1. zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci,
  2. zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin,
  3. sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych,
  4. informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze.
 3. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem Szkoła nawiązuje współpracę z:
  1. inspektorem nieletnich;
  2. kuratorem sądowym;
  3. Policyjną Izbą Dziecka;
  4. Pogotowiem Opiekuńczym;
  5. Schroniskami Młodzieżowymi, Szkolnymi Ośrodkami Wychowawczymi, Zakładami Poprawczymi;
  6. innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji. 

Rozdział 8

Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej

§ 35
 1. Dyrektor stwarza warunki do działania w szkole stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 2. Szkoła współpracuje z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, uczelniami wyższymi i partnerami
 3. Formami współdziałania są przede wszystkim:
  1. wykłady i spotkania;
  2. konferencje naukowe;
  3. dodatkowe zajęcia.
§ 36
 1. W celu rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Dyrektor zespołu powołuje każdego roku Szkolną Komisję Rekrutacyjną wyznacza przewodniczącego i określa zadania członków.
 2. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
 3. Nabór przeprowadza się zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Kuratora Oświaty oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typów szkół do innych. 
 4. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Technikum decydują szczegółowe kryteria naboru określone w załączniku nr 6.
 5. Z uwagi na fakt, iż w zespole funkcjonuje tylko jeden profil nauczania, uczeń ma możliwość zmiany szkoły w trakcie nauki.
 6. Uczniowie mogą zmienić szkołę w ciągu roku szkolnego. Warunkiem przyjęcia ucznia z innego typu szkoły jest zdanie egzaminów klasyfikacyjnych z przedmiotów, których nie było w poprzedniej szkole, uzupełniając różnice programowe. 
§ 37

Oprócz dyrekcji szkoły, cała społeczność szkolna, tj. uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy mają obowiązek dbania o bezpieczeństwo podczas pobytu w obiektach szkoły. Jakiekolwiek zagrożenie wynikające z nagłych zdarzeń losowych, będące udziałem uczniów lub osób z zewnątrz, zagrożeń budowlanych, awarii instalacji elektrycznej, cieplnej itp. winny być niezwłocznie zgłoszone do Dyrektora szkoły.

§ 38

Do Technikum uczęszczają uczniowie od 15 roku życia po ukończeniu szkoły podstawowej.

§ 39
 1. W trudnych sytuacjach rozwojowych, rodzinnych i losowych uczeń ma prawo do wsparcia psychicznego poprzez otoczenie go szczególną opieką wychowawcy i innych nauczycieli biorących udział w procesie nauczania, a także pedagoga i psychologa szkolnego oraz innych osób mogących udzielić mu skutecznej pomocy. 
 2. Stypendium za dobre wyniki w nauce i stypendium Prezesa Rady Ministrów, przyznaje się po spełnieniu odpowiednich warunków.
§ 40
 1. Uczeń ma prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny i pracy umysłowej;
  2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo;
  3. uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych pomimo spóźnienia;
  4. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności;
  5. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  6. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
  7. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
  8. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, poprzez przynależność do wybranych kół zainteresowań i organizacji działających w zespole, sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny przeprowadzonej na bieżąco ze stanu wiedzy i umiejętności. Termin podania oceny z pracy pisemnej nie może przekroczyć 14 dni;
  9. uzyskania informacji z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie materiału prac pisemnych, potwierdzonych wpisem do dziennika (nie więcej niż trzy w tygodniu);
  10. pomocy w przypadku trudności w nauce;
  11. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
  12. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki w czasie zajęć szkolnych i pozalekcyjnych określonych przez dyrekcję zespołu;
  13. uzyskania kopii pracy klasowej do domu w formie kserokopii lub zdjęcia telefonem;
  14. wypuszczania go z lekcji w celu załatwienia potrzeby fizjologicznej;
  15. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
  16. odwołania w formie pisemnej od każdej oceny, składanego do Dyrektora Zespołu Szkół w ciągu 4 dni od przyjęcia do wiadomości o proponowanej ocenie;
  17. reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
  18. powtarzania raz klasy w cyklu kształcenia lub za zgodą Rady Pedagogicznej dwukrotnie;
  19. odwołania się w formie pisemnej od zastosowanej wobec niego kary do Dyrektora szkoły, a w przypadku przeniesienia lub skreślenia z listy uczniów do organu nadzorującego szkołę;
  20. pełnego wykorzystania przerw międzylekcyjnych, ferii zimowych i przerw świątecznych;
  21. uznania pierwszego dnia nauki po feriach zimowych i przerwach świątecznych (bożonarodzeniowych i wielkanocnych) jako dnia wolnego od sformalizowanej

 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie szkoły, a przede wszystkim:

  1. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły;
  2. przestrzegania zasad kultury współżycia i okazywania szacunku w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
  3. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój (nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków odurzających, zakaz dotyczy również przychodzenia do szkoły pod wpływem substancji), być czystym i schludnym;
  4. dbać o strój odpowiedni do szkoły. Ustala się strój galowy:
  5. dziewczęta: biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica,
  6. chłopcy: garnitur lub marynarka, biała koszula,
  7. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole (za uszkodzenia i zniszczenia wynikłe z własnej winy odpowiadać materialnie i dyscyplinarnie);
  8. zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny człowieka, dbać o honor i autorytet szkoły;
  9. godnie reprezentować szkołę w konkursach, zawodach, olimpiadach i innych imprezach;
  10. w czasie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładach pracy i gospodarstwie przyszkolnym przestrzegać obowiązujących tam regulaminów;
  11. usprawiedliwiać w określonym terminie (1 miesiąc) nieobecności na zajęciach;
  12. uwzględniać normy postępowania w zakresie bhp;
  13. odpracowywać nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych, jeżeli przekroczył ustalony limit w ciągu roku (limit wynosi 2 dni w półroczu, gdy zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe są dwa razy w tygodniu i jeden dzień w półroczu, gdy zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe są raz w tygodniu);
  14. rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności;
  15. podporządkować się zaleceniom Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz samorządu klasowego lub szkolnego, jeżeli nie naruszają postanowień Statutu Szkoły;
  16. nie oddalać się samowolnie w czasie zajęć wychowania fizycznego i zajęć praktycznych od grupy;
  17. nie przynosić do szkoły przedmiotów drogich, wartościowych, pamiątek oraz rzeczy, które mogłyby zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu;
  18. informowania wychowawcy lub Dyrektora szkoły oraz innych nauczycieli i pracowników szkoły o sytuacjach, które zagrażają życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu;
  19. nie używać telefonów komórkowych oraz innych aparatów audiowizualnych w trakcie trwania zajęć dydaktycznych; uczeń posiadający taki sprzęt ma obowiązek wyłączenia i schowania go do plecaka lub torby; w przypadku, gdy uczeń nie podporządkuje się tym wymaganiom, nauczyciel może zabrać telefon w depozyt i przekazać go rodzicom po ich osobistym stawieniu się;
  20. uczeń ma obowiązek zmiany obuwia na terenie szkoły. Ustala się, iż obuwiem wymiennym jest obuwie miękkie: trampki, tenisówki z miękką gumową podeszwą w kolorze jasnym.

3. Uczeń w trakcie zdalnej nauki zobowiązany jest do:

  1. kontrolowania realizacji treści nauczania, odrabiania i odsyłania terminowo zadań domowych, prac kontrolnych; w przypadku trudności z przekazaniem pracy drogą elektroniczną uczeń bądź rodzic ma obowiązek dostarczyć ją do sekretariatu szkoły i o zaistniałym fakcie poinformować nauczyciela przedmiotu;
  2. kontaktowania się z nauczycielem za pomocą ustalonych narzędzi w godzinach zgodnych z tygodniowym planem lekcji lub w czasie ustalonym indywidualnie z nauczycielem; brak informacji zwrotnych od ucznia w czasie zajęć (brak odpowiedzi ustnych) jest równoznaczny z jego nieobecnością na zajęciach i zostaje odnotowany w dzienniku;
  3. aktywnego uczestniczenia w zajęciach online, punktualnego logowania się na lekcję oraz, na prośbę nauczyciela, pracy z włączoną kamerą i mikrofonem. 

ZSCKR Kowal

Aliquam commodo vehicula lorem, quis malesuada mauris tincidunt sit amet. Ut interdum, tellus eu vehicula vestibulum, sapien arcu mattis libero, at interdum diam nisl vel tortor.