Regulamin konkursu

WYGRAJ WYCIECZKĘ DO ENERGYLANDII

REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH

 1. „WYGRAJ WYCIECZKĘ DO ENERGYLANDII Z ZS CKR W KOWALU”

   

 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin konkursu określa warunki i zasady, na jakich będzie odbywał się Konkurs, w szczególności określa warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
  im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu (zwany dalej „Organizatorem”), z siedzibą w Kowalu, przy ul. Kazimierza Wielkiego 9.
 3. Konkurs prowadzony jest w Internecie, w serwisie Facebook, na profilu szkoły.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany przez serwis Facebook ani z nim związany. Serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności związanej z prowadzeniem konkursu.
 1. Terminy Konkursu
 1. Konkurs rozpoczyna się 2 lutego 2024 r. o godz. 20.00 i będzie trwał do 31 maja 2024 r. do godz. 20.00.
 2. Konkurs podzielony jest na cztery etapy:
 • Etap I trwa od 2 lutego 2024 r. od godz. 20.00 do dnia 29 lutego 2024 r. do godz. 20.00.
 • Etap II trwa od 1 marca 2024 r. od godz. 20.00 do dnia 31 marca 2024 r. do godz. 20.00.
 • Etap III trwa od 1 kwietnia 2024 r. od godz. 20.00 do dnia 30 kwietnia 2024 r. do godz. 20.00.
 • Etap IV trwa od 1  maja 2024 r. od godz. 20.00 do dnia 31 maja 2024 r. do godz. 20.00
 1. Rozwiązania zadań nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w Konkursie.
 2. Wyniki poszczególnych etapów zostaną ogłoszone następnego dnia roboczego po zakończeniu danego etapu.
 3.  Losowanie nagrody głównej odbędzie się 10 czerwca 2024 r. o godz. 12.00. Transmisja z losowania będzie prowadzona na fanpage’u ZS CKR w Kowalu, na serwisie Facebook.

III. Zasady i przebieg Konkursu, warunki uczestnictwa w Konkursie.

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie uczeń klasy ósmej szkoły podstawowej z terenu Włocławka i powiatów: włocławskiego, gostynińskiego, kutnowskiego; posiadający aktywne konto w serwisie Facebook, które nie może być kontem fikcyjnym.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie uczeń klasy ósmej musi odpowiedzieć na pytanie bądź wykonać zadanie przewidziane na dany miesiąc i przesłać je na maila Organizatora: konkurs@zskowal.edu.pl  bądź na messengera szkoły, w terminie określonym przez Organizatora w regulaminie bądź zamieścić rozwiązanie zadania lub pracę konkursową na fanpage’u ZS CKR w Kowalu na serwisie Facebook.
 3.  Odpowiedzi na pytania bądź wykonane prace muszą być autorskie. Uczestnik, który bezprawnie użyje prac opublikowanych wcześniej w Internecie, nie swojego autorstwa, zostanie zdyskwalifikowany i wykluczony z udziału w Konkursie.
 4.  Szczegółowe zasady zadania na dany miesiąc będą publikowane wraz z informacją o jego rozpoczęciu, w terminach określonych przez Organizatora.
 5. Do konkursu mogą przystępować zespoły jednoosobowe (zgłoszenia indywidualne), bądź zespoły dwuosobowe, złożone z uczniów tej samej szkoły podstawowej.
 6.  Po każdym etapie Konkursu komisja złożona z Dyrektora Szkoły – pana Andrzeja Zdrojewskiego oraz z przedstawicieli Grona Pedagogicznego i Samorządu Uczniowskiego ZS CKR w Kowalu dokona wyboru zwycięskiej w danym miesiącu pracy bądź przeprowadzi losowanie zwycięzcy wykorzystując aplikację losującą.
 7. Przedstawiciele Grona Pedagogicznego oraz Samorządu Uczniowskiego ZS CKR w Kowalu będą losowani w dniu zakończenia danego etapu, w każdym miesiącu trwania Konkursu.
 8. Ogłoszenie zwycięzców danego etapu będzie dokonane na fanpage’u  ZS CKR w Kowalu w serwisie Facebook, dzień po zakończeniu danego etapu, po godzinie 12.00.
 9. Zwycięzcy każdego etapu biorą udział w losowaniu nagrody głównej, czyli wycieczki do Energylandii z ZS CKR w Kowalu.
 1. Nagrody
 1. W Konkursie przewidziana jest jedna nagroda główna  – bezpłatny udział w wycieczce do Energylandii i Zakopanego. Wycieczka zostanie zorganizowana przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu w miesiącu wrześniu lub październiku 2024 r., bądź jeśli w tym terminie organizacja wycieczki nie będzie możliwa, to w pierwszym możliwym terminie.
 2. W losowaniu nagrody głównej biorą udział zwycięzcy 4 etapów Konkursu, wybrani i ogłoszeni wcześniej przez Komisję Konkursową.
 3. Zwycięzcą może zostać jedna osoba bądź zespół dwuosobowy. W przypadku wygrania głównej nagrody przez zespół dwuosobowy, obie osoby otrzymują nagrodę główną, czyli  prawo do wyjazdu na wycieczkę do Energylandii z ZS CKR w Kowalu.
 4. Oprócz nagrody głównej, dla zwycięzcy każdego etapu przewidziana jest nagroda niespodzianka oraz możliwość wzięcia udziału w wycieczce do Energylandii, nie ponosząc kosztów przejazdu.
 5. Obowiązkiem zwycięzcy Konkursu jest potwierdzenie w terminie 3 dni od losowania nagrody głównej chęci udziału w wycieczce. W przypadku braku potwierdzenia bądź rezygnacji z nagrody, komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do losowania kolejnej osoby, która zostanie uprawniona do odbioru nagrody głównej.
 6. Nie ma możliwości zamiany nagrody głównej na jej równowartość finansową bądź odstąpienie nagrody innej osobie.
 1. Dane osobowe
 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Z 2014 r poz. 1182 z późn. zm.).
 2.  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, tj. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją
  i przeprowadzeniem Konkursu.
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik
  i jego prawny opiekun ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
 4. Uczestnicy poprzez przesłanie zgłoszenia udziału w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, szkoła podstawowa i klasa, adres e-mail oraz na publikację przesłanych odpowiedzi czy prac.

 

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, czyli w budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, przy ul. Kazimierza Wielkiego 9, na stronie szkoły zskowal.edu.pl oraz na fanpage szkoły w serwisie Facebook.
 2. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania do momentu zakończenia Konkursu.