Pszczelarz

Kwalifikacje w zawodzie

ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

symbol cyfrowy zawodu: 612302

Kurs jest kierowany do:

8b55a3d7-c4ce-4bbb-b448-b2f6c7fff42c

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pszczelarz powinien być przygotowany do:

Nabycie kwalifikacji pszczelarza nadaje absolwentowi kursu uprawnienia rolnicze zgodne z wymogami Ministerstwa Rolnictwa oraz ARiMR.

Absolwenci kursu, po zdaniu egzaminu z zakresu kwalifikacji w zawodzie Pszczelarz, maja możliwość kontynuować naukę i uzyskać zawód Technik pszczelarz.

Pszczelarz

Kwalifikacyjny kurs zawodowy