Koncepcja pracy szkoły na lata 2021-2026

Koncepcja pracy szkoły na lata 2021-2026

Wstęp 

 1. Koncepcja pracy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Kazimierza Wielkiego w Kowalu na lata 2021 – 2026 była przygotowywana etapowo w ciągu ostatnich trzech miesięcy 2020 roku.
 2. Spełnia ona wymagania formalne określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U z 2009 r. Nr 168, 1324), ze zmianą z 13 maja 2013 roku, w szczególności z zakresu wymagania nr 1. Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.
 3. Tworząc koncepcję, uwzględniono potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym.
 4. W tworzenie koncepcji zaangażowana została całą społeczność szkolna, w tym dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie oraz rodzice.
 5. Zespół do spraw opracowania koncepcji zorganizował diagnozę potrzeb i oczekiwań społeczności szkolnej w formie ankiety przeprowadzonej wśród uczniów, rodziców
  i pracowników Ponadto zespół planistyczny pracował metodą analizy SWOT, wskazując mocne i słabe strony szkoły oraz szanse i zagrożenia w jej otoczeniu. Przeprowadzono także analizę głównych kierunków polityki oświatowej państwa do roku 2026 oraz analizę „Strategii rozwoju Miasta Kowal oraz Gminy Kowal”. Zbadano oczekiwania 34 nauczycieli, 116 uczniów oraz 65 rodziców.
 6. Na podstawie wyników przeprowadzonej diagnozy wyodrębniono 17 głównych celów rozwoju:
 • doskonalenie współpracy z okolicznymi zakładami żywieniowymi i mechanicznymi jako placówkami, w których uczniowie odbywają praktyki i staże,
 • kontynuowanie współpracy z jednostkami pożarniczymi służb mundurowych,
 • doskonalenie współpracy nauczycieli w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych oraz zadań rady pedagogicznej,
 • motywowanie i angażowanie uczniów w proces uczenia się,
 • budowanie poczucia własnej wartości uczniów,
 • rozwijanie współpracy z rodzicami,
 • wzbogacenie i unowocześnienie pracowni i warsztatów szkolnych,
 • rozbudowa warsztatów, garaży i pomieszczeń magazynowych,
 • wzbogacenie i unowocześnienie bazy komputerowej i multimedialnej,
 • kształtowanie właściwych relacji pomiędzy uczniami i nauczycielami,
 • podjęcie działań   mających   na    celu kompleksowe          wykorzystanie   sali gimnastycznej,
 • zakup sprzętu multimedialnego do klas szkolnych z uwzględnieniem pracy zdalnej,
 • wdrożenie systemowych    działań    w    zakresie kształcenia  kompetencji kluczowych,
 • rozwinięcie działań związanych z rekrutacją uczniów do naszej szkoły,
 • kształcenie w Szkole Branżowej II stopnia, na kursach kwalifikacyjnych
  na poziomie technikum oraz szkolenia branżowe,
 • rozwijanie przedsiębiorczości   oraz    mobilności    zawodowej    uczniów
  i  słuchaczy,
 • popularyzacja idei grup producenckich oraz spółdzielczości.
 1. Priorytetowe cele rozwoju dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Kazimierza Wielkiego w Kowalu wyłoniono, przeprowadzając wśród nauczycieli ankiety, w których każdy wybrał 3 najważniejsze dla szkoły cele do realizacji.
 2. W wyniku tego badania przyjęto na lata 2021 – 2026 4 priorytetowe cele rozwoju:
 • budowanie poczucia własnej wartości uczniów oraz motywowanie i angażowanie uczniów w proces uczenia się
 • doskonalenie współpracy z okolicznymi zakładami żywieniowymi i mechanicznymi jako placówkami, w których uczniowie odbywają praktyki i staże
 • doposażenie szkoły w sprzęt do multimedialny
 • wzmocnienie działań związanych z rekrutacją uczniów do naszej szkoły.
 1. Plany i harmonogramy działań służących realizacji celów strategicznych na lata 2021– 2026 powstały w trakcie spotkań nauczycieli oraz pracy zespołu ds. opracowania    koncepcji pracy szkoły. Do każdego z wybranych priorytetowych celów rozwoju określono:
 • zadania do realizacji,
 • kryteria sukcesu, czyli zakładane efekty realizacji zadań,
 • osoby odpowiedzialne za realizację koncepcji,
 • terminy realizacji,
 • zaproponowano skalę 0, 1, 2 do oceny stopnia realizacji zadań, gdzie 0 oznacza, że zadania nie zrealizowano, 1 – zadanie zrealizowano częściowo, 2 – zadanie zrealizowano w stopniu zadowalającym.
 1. Koncepcja, która powstała jest:
 • użyteczna dla szkoły – wynikają z niej realizowane w szkole programy kształcenia i wychowania,
 • spójna z zachodzącymi w otoczeniu zmianami społecznymi i ekonomicznymi,
 • uwzględniająca założenia polityki oświatowej państwa i regionu,
 • racjonalna – wyznaczająca cele możliwe do zrealizowania,
 • ogólna – im bardziej odległa perspektywa, tym cel mniej szczegółowy, co sprawia, że dokument jest czytelny i elastyczny,
 • była tworzona zespołowo – przez nauczycieli, uczniów i rodziców, co mamy nadzieję ułatwi społeczności szkolnej integrację z celami szkoły i zapewni ich świadomą realizację,
 • wymaga dobrej komunikacji i informacji, by poszczególne szkolne podmioty miały poczucie własności koncepcji pracy szkoły, by ją rozumiały i akceptowały.
 1. Koncepcję Pracy Szkoły Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Kazimierza Wielkiego w Kowalu przyjęto do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej nr …………….. z dnia 8 grudnia 2020 r. (nr protokołu).
 2. Koncepcja Pracy Szkoły została upowszechniona poprzez zamieszczenie jej w specjalnej zakładce na stronie internetowej szkoły.

Uczniowie zostali zapoznani z dokumentem podczas godzin wychowawczych, a rodzice na wywiadówkach. Koncepcja jest przedstawiana na uroczystościach i imprezach odbywających się w szkole i środowisku lokalnym. Do zadań określonych w koncepcji odwołujemy się także podczas codziennych działań.

 

Realizacja celów strategicznych – plany i harmonogramy działań

 Cel – budowanie poczucia własnej wartości uczniów oraz motywowanie i  angażowanie uczniów w proces uczenia się.

Zadania

Kryteria sukcesu / zakładane efekty

Terminy

Odpowiedzialni współpracujący

1)     Wdrożenie  systemowych działań  
w zakresie diagnozy wstępnej uczniów

•       diagnozy wstępne we wszystkich klasach pierwszych (udział uczniów obecnych na zajęciach), testy na wejście z przedmiotów ogólnokształcących, sprawdzające znajomość wiedzy ze szkoły podstawowej, badanie preferowanego stylu uczenia, wielorakich inteligencji oraz sytuacji społecznej każdego ucznia

•       wykorzystanie wyników diagnoz wstępnych do planowania pracy z uczniami

do końca października

każdego roku szkolnego

nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, wychowawcy

psycholog, pedagog

 

 

 wszyscy nauczyciele

 

2)     Stosowanie elementów oceniania kształtującego,
w tym celów
w języku ucznia, kryteriów wymagań
oraz informacji zwrotnej
dla ucznia

 

 

•       poznanie praktycznych aspektów oceniania kształtującego

•       systematyczne informowanie uczniów na każdej lekcji o stawianych celach i wymaganiach

•       systematyczne przekazywanie informacji zwrotnych w formie ustnej lub o pisemnej

2020

cały okres
2020-2025

 

wszyscy nauczyciele

wszyscy nauczyciele

wszyscy nauczyciele

3)     Budowanie  poczucia własnej wartości uczniów

•       warsztaty dla uczniów – udział wszystkich uczniów klas pierwszych

•       docenianie osiągnięć uczniów i ich promocja

 

 

październik każdego roku szkolnego

2020-2025

psycholog, pedagog

nauczyciele, opiekun samorządu

 

4)     Promowanie wartości edukacji

•       spotkania z ciekawymi ludźmi, organizacja spotkań z absolwentami szkoły odnoszącymi sukcesy

•       wyjazdy do zakładów pracy

•       wyjazdy na uczelnie wyższe

każdego roku

nauczyciele, wychowawcy

5)     Angażowanie uczniów do udziału w konkursach
i olimpiadach

•       udział uczniów
w  konkursach i olimpiadach

•       promowanie osiągnięć uczniów w tym zakresie: strona internetowa, elektroniczna gazeta szkolna

2020-2025

nauczyciele różnych przedmiotów, w tym zawodowych, opiekunowie

dyrektor

Realizacja celów strategicznych – plany i harmonogramy działań

 Cel – doposażenie szkoły w sprzęt multimedialny do pracowni zawodowych i ogólnokształcących.

Zadania

Kryteria sukcesu / zakładane efekty

Terminy

Odpowiedzialni współpracujący

Dostosowanie wyposażenia pracowni zawodowych, warsztatów oraz bazy multimedialnej do standardów umożliwiających sprawne przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych i pracy zdalnej

•       zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania wymaganego do przeprowadzenia egzaminów zawodowych i pracy zdalnej, w tym laptopów

•       usprawnienie działania łącza internetowego oraz sieci lokalnej

•       dostosowanie wyposażenia pracowni komputerowych do wymogów egzaminacyjnych, pracy zdalnej i potrzeb uczniów

•       przeszkolenie wszystkich nauczycieli

2021-2023

 

2021

 

2020-2022

 

2021

dyrektor, informatyk,

 

dyrektor

 

informatyk, dyrektor

 

informatyk

Wzbogacenie infrastruktury pracowni zawodowych szkoły i jej bazy multimedialnej

•       zakup pomocy, urządzeń i maszyn do nauki zawodu

•       zakup tablic interaktywnych

•       zakup dronów użytecznych w uprawach polowych

•       szkolenie nauczycieli z wykorzystania tablic interaktywnych w procesie nauczania – uczenia się

2022

 

2021-2022

 

2022

dyrektor, informatyk

 

dyrektor, informatyk

 

informatyk

Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w nowoczesne pomoce

•       zakup specjalistycznych programów komputerowych,
w szczególności określonych w zalecanych warunkach i sposobach realizacji podstaw programowych

•       analiza stanu pomocy dydaktycznych w kontekście wymagań podstawy programowej
i określenie potrzeb szkoły w zakresie doposażenia bazy dydaktycznej.

2021-2023

2021-2023

dyrektor, nauczyciele

dyrektor, wyznaczeni nauczyciele

Realizacja celów strategicznych – plany i harmonogramy działań

 Cel – doskonalenie współpracy z okolicznymi zakładami żywieniowymi i mechanicznymi jako placówkami, w których uczniowie odbywają praktyki i staże.

Zadania

Kryteria sukcesu / zakładane efekty

Terminy

Odpowiedzialni współpracujący

Doskonalenie współpracy z okolicznymi zakładami żywieniowymi i mechanicznymi jako placówkami, w których uczniowie odbywają praktyki i staże

•       poszerzanie listy zakładów współpracujących ze szkołą w celu realizacji praktyk uczniowskich i staży zawodowych

•       udział w programach wykorzystujących środki unijne do podwyższania kompetencji zawodowych uczniów branżowej szkoły i technikum

•       aplikowanie do programów unijnych realizujących zagraniczne staże zawodowe (PO-WER)

2021

 

2020-22

 

2021-2026

dyrektor, kierownik szkolenia praktycznego

 

dyrekcja, kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciele, dyrektor

M. Muraczewska

Realizacja celów strategicznych – plany i harmonogramy działań

 Cel – Wzmocnienie działań związanych z rekrutacją uczniów do naszej szkoły.

Zadania

Kryteria sukcesu / zakładane efekty

Terminy

Odpowiedzialni współpracujący

Wzmocnienie działań związanych z rekrutacją uczniów do naszej szkoły

•       organizacja w ciągu roku szkolnego dni otwartych dla uczniów z okolicznych szkół podstawowych 

•       nakręcenie i upowszechnienie filmu reklamującego szkołę, druk folderów, plakatów, zakup drobnych przedmiotów reklamowych (smyczy, długopisów etc.)

•       pokazy branżowe z udziałem uczniów szkół podstawowych w ciągu całego roku szkolnego

•       wyjazdy do okolicznych szkół na lekcje wychowawcze, wywiadówki, organizacja wyjazdów na obozy narciarskie

 

 

2021- 2026

 

2021- 2026

 

2021- 2026

 

2021- 2026

 

 

kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciele

nauczyciele , nauczyciele- bibliotekarze kierownik szkolenia praktycznego,

nauczyciele przedmiotów zawodowych,

 

wszyscy nauczyciele

ZSCKR Kowal

Koncepcja pracy szkoły na lata 2021-2026