Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Szanowni Państwo w związku wejściem w życie od 25 maja 2018 r. nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W trosce o możliwość dalszego utrzymywania kontaktów z Państwem konieczne jest spełnienie obowiązku informacyjnego wobec Państwa informujemy, że:

1.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu. Dane osobowe uzyskaliśmy od Państwa w toku działalności Szkoły. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa dobrowolna zgoda.
2.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@zskowal.edu.pl.
3.
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
4.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
5.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub po ewentualnym odwołania zgody, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych.

Podstawa prawna – art. 6, art. 12 i 13 RODO.

ZSCKR Kowal

Klauzula informacyjna zgodna z RODO