Zasady rekrutacji

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 1. ZASADAY REKRUTACJI NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE W ZSCKR W KOWALU

 

 1. Terminy rekrutacji ustala Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu
  na dany rok szkolny zarządzeniem w sprawie rekrutacji.
 2. Komplet dokumentów kandydata na kwalifikacyjny kurs zawodowy stanowią:
  1. podanie,
  2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu,
  3. profil kandydata na kierowcę na kategorię T (w przypadku braku prawa jazdy
   na kategorię T).
 3. Warunkiem przyjęcia na kwalifikacyjny kurs zawodowy jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów określonych w § 2 regulaminu w terminie określonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu zarządzeniem w sprawie rekrutacji.
 4. W uzasadnionych przypadkach (dysponowanie wolnymi miejscami) możliwe jest przyjęcie kandydata po terminie wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu.
 5. Słuchacze w trakcie kształcenia mogą odbywać naukę jazdy kategorii T.

 

2. TERMINY POSTĘPOWANIA REKTUTACYJNEGO dla kandydatów na KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY W ZSCKR W KOWALU

 

 1. Złożenie podania o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy od 13 czerwca 2023 r. do 29 lipca 2023 r. do godz. 15:00
 2. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Po złożeniu wniosku o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy w postępowaniu rekrutacyjnym,
  o którym mowa w pkt. 1.
 3. Uzupełnienie przez kandydata wniosku o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy o zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu oraz o profil na kierowcę. do 12 sierpnia 2023 r. do godz. 15:00
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych/przyjętych i niezakwalifikowanych/nieprzyjętych 22 sierpnia 2023 r.

ZSCKR Kowal

Zasady rekrutacji na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe