Udział w konferencji „Profesjonalne Instytucje Otoczenia Biznesu wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

Dnia 7 grudnia 2022 roku odbyła się konferencja pod nazwą „Profesjonalne Instytucje Otoczenia Biznesu wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”. Gospodarzem konferencji było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem głównym konferencji było wsparcie procesu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez integrację instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ich promocja oraz poprawa jakości i efektywności świadczonych usług. Podczas konferencji przedstawiciele instytucji państwowych podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Była również możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami w zakresie wsparcia rozwoju przedsiębiorczości przez stowarzyszenia i inne podmioty działające na obszarach wiejskich. Konferencję otworzył Wicepremier i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Henryk Kowalczyk. Naszą szkołę reprezentowali nauczyciele przedmiotów ekonomicznych Małgorzata Muraczewska i Krzysztof Kordyl. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie tej na obszarach wiejskich i w małych miastach, jest kluczowe z uwagi na rolę, jaką spełnia w społeczno-gospodarczym rozwoju kraju, biorąc pod uwagę specyfikę obszaru działalności. Wpływa to na tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców wsi, poprawy jakości życia i pracy na obszarach wiejskich, a w konsekwencji wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności tych obszarów. Instytucje Otoczenia Biznesu pełnią istotną rolę w życiu gospodarczym obszarów wiejskich. Ich rozwój oraz poprawa warunków funkcjonowania w dużej mierze zależą od możliwości nawiązywania współpracy pomiędzy jednostkami tego typu, transferu wiedzy i wymiany doświadczeń, jak również od dostępności informacji o ofercie i prowadzonej działalności wśród mieszkańców wsi.